PUZ-2380-132-027-132/2022/KD - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-132-027-132/2022/KD

Termin składania ofert: 18.10.2022 godz. 09.00

CPV: 50531100-7 – usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania kotłowni olejowych, gazowych oraz węzłów cieplnych w obiektach KWP we Wrocławiu oraz jednostkach podległych na terenie Dolnego Śląska.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania kotłowni olejowych, gazowych oraz węzłów cieplnych w obiektach KWP we Wrocławiu oraz jednostkach podległych na terenie Dolnego Śląska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.

Miejsce świadczenia usługi: obiekty Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz jednostki podległe na terenie Dolnego Śląska, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zamawiający niniejsze zamówienie podzielił na 2 części, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Dla części 1 – 14 obiektów policyjnych na terenie województwa dolnośląskiego, dla części 2 – 59 obiektów policyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/671067 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/671067

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/671067 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/671067


 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2022 r. pod nr 2022/BZP 00374901/01.

Powrót na górę strony