PUZ-2380-120-064-120/2022/ML - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-120-064-120/2022/ML

Termin składania ofert: 29.09.2022 r. godz.10:10

CPV: 45000000-7

Wartość zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń socjalnych, biurowych, korytarzy oraz węzłów sanitarnych w budynku administracyjnym przewodników psów służbowych w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, przy ul. Połbina 1.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/662573

oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/662573.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/662573 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji d/s Zamówień – Małgorzata Lenik, tel. 47 871 43 23;

b. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów – Pani Aleksandra Nawrock, tel. 47 871 45 18.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 13.09.2022 r., pod nr 2022/BZP 00345026/01.

Powrót na górę strony