PUZ-2380-114-003-114/2022/ML - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-114-003-114/2022/ML

Termin składania ofert: 20.09.2022 r. godz.09:00

CPV: 24311800-5

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa opału stałego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/661478

oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/661478.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/661478 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a. w kwestiach formalnych: przedstawiciel Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 871 43 23;

b. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Remontów – Pani Marta Dereś, tel. 47 871 41 53..


 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00340993/01

Powrót na górę strony