PUZ-2380-098-032-098/2022/IR - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-098-032-098/2022/IR

Termin składania ofert: 07.09.2022 r. godz.09:00

CPV: 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w KPP Bolesławiec

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/656470

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/656470
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/656470
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/656470


Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a. w kwestiach formalnych: przedstawiciel Sekcji d/s Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Iwona Rogaczewska, tel. 47 871 43 66,
b. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia – Pani Renata Bienias, tel. 47 871 24 01.


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00322808/01 z dnia 2022-08-29

Powrót na górę strony