PUZ-2380-092-037-092/2022/IR - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-092-037-092/2022/IR

Termin składania ofert: 30.08.2022 r. godz.09:00

CPV: 09300000-2

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Kompleksowa usługa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji wraz ze świadczeniem odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla obiektów w KMP w Jeleniej Górze, KP w Bogatyni i PP w Prochowicach.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/653724

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/653724
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/653724
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/653724


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia 
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00312520/01 z dnia 2022-08-19

Powrót na górę strony