PUZ-2380-081-032-081/2022/IR - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-081-032-081/2022/IR

Termin składania ofert: 09.08.2022 r. godz.09:00

CPV: 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Wartość zamówienia:

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w KPP Bolesławiec.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646519

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646519
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646519
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646519


Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a. w kwestiach formalnych: przedstawiciel Sekcji d/s Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Iwona Rogaczewska, tel. 47 871 43 66,
b. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia – Pani Izabela Żółtowska, tel. 47 871 37 35.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 01.08.2022 r. pod nr 
 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00285612/01 z dnia 2022-08-01
 

Powrót na górę strony