PU-2380-129-024-127/2021/KD - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-129-024-127/2021/KD

Termin składania ofert: 10.11.2021 r. godz. 12:00

CPV: 55100000-1 – usługi hotelarskie, 55270000-3 – usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji.

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia z zakresu przygotowań obronnych.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia z zakresu przygotowań obronnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, która obejmuje:

- noclegi dla 60 uczestników,

- wyżywienie dla 60 uczestników,

- przerwy kawowe dla 60 uczestników,

- salę szkoleniową dla 60 uczestników,

- parking na terenie obiektu dla 20 samochodów osobowych, w tym jedno miejsce parkingowe dla autobusu,

- inne wymagania związane z realizowaną usługą.

2. Miejsce świadczenia usługi: na terenie jednego z powiatów: jeleniogórskiego, kłodzkiego, lwóweckiego lub lubańskiego.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/528771

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/528771

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/528771

lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/528771

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 28.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00249230/01.

Powrót na górę strony