PU-2380-126-024-123/2021/ML - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-126-024-123/2021/ML

Termin składania ofert: 28.10.2021 r. godz.08:30

CPV: 55270000-3 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

USŁUGI SPOŁECZNE - Wykonanie usługi hotelowo – gastronomicznej realizowanej w ramach projektu pt.” Pogranicze bezpieczne dla seniorów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/523754 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/523754.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/523754 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania: .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8714323

b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Lilla Nowak (Wydział Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego KWP we Wrocławiu), telefon 47 8712248.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.10.2021 r., pod nr 2021/BZP 00236909/01

Powrót na górę strony