PU 2380-065-024-063/2021/KS - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU 2380-065-024-063/2021/KS

Termin składania ofert: 20.08.2021 r. godz.09:00

CPV: CPV: 55270000-3, 550000-0

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Przedmiotem zamówienia jest Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia podczas 14-dniowych turnusów szkoleniowo-kondycyjnych dla 4 członków personelu latającego Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP we Wrocławiu

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: http://https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  katarzyna.sokolowska@wroclaw.wr.policja.gov.pl  chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/495330

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.


 

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/495330


 

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/495330 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.sokolowska@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:http://https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania:  https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/495330


 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 12.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00147169/01.

Powrót na górę strony