PU-2380-066-048-064/2021/ML - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-066-048-064/2021/ML

Termin składania ofert: 10.08.2021 r. godz.08:30

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Dostawa 3 sztuk quadów w policyjnej wersji oznakowanej z dodatkowym systemem gąsiennicowym wraz z przyczepką do transportowania.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/490359 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/490359 .

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/490359 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8714323

b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Jacek Kędzierski, Artur Zając (Wydział Transportu KWP we Wrocławiu), telefon 47 8713834.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.07.2021 r., pod nr 2021/BZP 00132367/01

Powrót na górę strony