PU-2380-008-036-006/2021/ML - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-008-036-006/2021/ML

Termin składania ofert: 11.05.2021 godz. 09:00

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro

Dostawa 40 szt. samochodów osobowych z napędem hybrydowym typu HEV w tym: 20 szt. w wersji nieoznakowanej i 20 szt. w wersji oznakowanej, dla garnizonu dolnośląskiego współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/440995 oraz  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/440995.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/440995 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8714323

b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy –Jacek Kędzierski (Wydział Transportu KWP we Wrocławiu), telefon 47 8713834.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 25.03.2021 r. i opublikowane w DUUE dnia 30.03.2021 r. pod nr 2021/S 062-156672

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 22.04.2021 r. i opublikowane pod nr 2021/S 081-208507 dnia 27.04.2021 r.

Powrót na górę strony