PU-2380-198-062-165/2020/ML - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-198-062-165/2020/ML

Termin składania ofert: 19.02.2021 godz. 09:00

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Dostawa 20 sztuk osobowych samochodów hybrydowych w policyjnej wersji oznakowanej oraz 20 sztuk osobowych samochodów hybrydowych w policyjnej wersji nieoznakowanej dla garnizonu dolnośląskiego współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/410275 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/410275.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/410275 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/410275

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8714323

b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy –Jacek Kędzierski (Wydział Transportu KWP we Wrocławiu), telefon 47 8713834.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 21.12.2020 r. i opublikowane w DUUE dnia 24.12.2020 r. pod nr 2020/S 251-628420

Powrót na górę strony