PU-2380-164-003-133/2020/ML - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-164-003-133/2020/ML

Termin składania ofert: 04.11.2020 godz. 11:00

CPV: 39224000-8, 34928480-6, 42716200-0, 34911100-7, 39712300-9, 39831700-3, 39224310-4

Wartość zamówienia:

Dostawa pojemników na odpady, pojemników do segregacji odpadów dla jednostek Policji dolnośląskiej oraz dostawa różnych produktów służących do utrzymania czystości w ramach pierwszego wyposażenia jednostek Policji finansowana z Programu Modernizacji Policji.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714323 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “ Przetarg KWP – dostawa produktów do utrzymania czystości” – sprawa nr PU-2380-164-003-133/2020/ML”, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 04.11.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.11.2020 r. o godz. 11:30.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  1. w kwestiach formalnych: przedstawiciel Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323;

  2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu – Pani Iwona Yun: tel. 47 8712496.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.10.2020 r., pod nr 602217-N-2020.

Powrót na górę strony