Praktyki studenckie i staże - Policja Dolnośląska

Praktyki studenckie i staże

Praktyki studenckie i staże

Data publikacji 22.07.2020

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

Najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, zainteresowana osoba składa komplet dokumentów w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 lub drogą pocztową na adres Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,50-040; ul. Podwale 31-33 z dopiskiem Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu „praktyki studenckie”.

 1. Wymagane dokumenty:
  • imienne skierowanie na praktykę wydane przez Uczelnię,
  • projekt umowy lub porozumienia o odbycie praktyki,
  • wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej,
  • program praktyk,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 2. Termin i miejsce składania dokumentów.
 3. Warunki rozpatrywania wniosków o odbycie praktyk studenckich.
  • złożenie wniosku o odbycie praktyki studenckiej wraz z kompletem pozostałych dokumentów z zachowaniem wymaganego terminu;
  • zakres zadań komórki organizacyjnej KWP we Wrocławiu powinien pozwalać na zrealizowanie praktyki zgodnie z jej programem;
  • w zależności od aktualnych możliwości komórki organizacyjnej KWP we Wrocławiu, termin odbycia praktyki przez studenta może zostać zmieniony;
  • liczba miejsc odbywania praktyk podyktowana jest aktualnymi możliwości organizacyjnymi KWP we Wrocławiu, stąd spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę;
  • wniosek o odbycie praktyki może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyn;
  • wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty wpływu;
  • pozytywne rozpatrzenie wniosku na odbycie praktyki studenckiej daje podstawę do zawarcia umowy/porozumienia pomiędzy reprezentującym Uczelnię a Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu;
  • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej przekazywana jest zainteresowanej osobie drogą elektroniczną, pocztową lub telefonicznie.
 4. Pozostałe informacje.
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko dokumenty oraz informacje jawne;
  • po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez Uczelnię;
  • praktyki studenckie realizowane są w KWP we Wrocławiu nieodpłatne. KWP we Wrocławiu nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w trakcie praktyk, jak również nie ponosi kosztów leczenia studenta.
 5. Informacje dotyczące odbywania praktyk w komendach miejskich, powiatowych Policji woj. dolnośląskiego.
 • osoba zainteresowana odbyciem praktyki studenckiej w komendzie miejskiej, powiatowej Policji woj. dolnośląskiego zobowiązana jest do złożenia w/w dokumentów we właściwej terytorialnie jednostce;
 • o przyjęciu studenta decyduje właściwy komendant miejski, powiatowy policji woj. dolnośląskiego

Studentów i uczelnie zachęcamy również do zapoznania się z wykazem urzędów i jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów, w których organizuje się praktyki studenckie. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia.
2. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej.

Praktyki studenckie:

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
tel.: 47 87 143 02
tel.: 47 87 136 08
fax.: 47 87 143 42
e-mail: naczelnik.doboru-szkolenia@wr.policja.gov.pl

Dokumenty proszę składać na recepcji przy ul. Podwale 31-33. Praktyki studenckie odbywają się od 1 maja do 31 października.

Staże:
Wydział Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
tel. 47 87 148 15
tel.: 47 87 132 99
fax.: 47 87 136 18
e-mail: kwp.kadry@wr.policja.gov.pl

Powrót na górę strony