Kadry - Policja Dolnośląska

Kadry

Data publikacji 18.06.2020

Wydział Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
50-040 Wrocław
ul. Podwale 31-33
tel.: 47 87 132 99
fax.: 47 87 136 18
e-mail: kadry.kwp@wr.policja.gov.pl

Wydział Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu i realizuje zadania określone w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. b oraz § 28 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 20 maja 2021 roku ze zm., a w szczególności:

Do zadań Wydziału Kadr należy:

 1. Wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji polityki kadrowej Komendanta;
 2. Sporządzanie projektów decyzji Komendanta w sprawach osobowych, w tym wydawanych w postępowaniu odwoławczym;
 3. Prowadzenie obsługi związanej z przebiegiem służby policjantów i pracy pracowników komórek organizacyjnych Komendy, komisariatów specjalistycznych Komendy, OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy oraz SPKP we Wrocławiu;
 4. Prowadzenie oraz koordynowanie działań w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie;
 5. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w sprawach osobowych, w których właściwym organem jest Komendant oraz postępowań odwoławczych, a także nadzór nad postępowaniami prowadzonymi w KPP/KMP;
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w których organem właściwym w sprawie jest Komendant oraz postępowań odwoławczych;
 7. Koordynowanie zadań związanych z odpowiedzialnością członka korpusu służby cywilnej w Komendzie oraz jednostkach Policji;
 8. Realizacja zadań z zakresu kadrowego zabezpieczenia jednostki zmilitaryzowanej Komendy;
 9. Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i KPP/KMP oraz komisariatów specjalistycznych Komendy;
 10. Prowadzenie ewidencji rozkazów oraz etatów Komendy oraz jednostek Policji;
 11. Opracowywanie projektu regulaminu Komendy, komisariatów specjalistycznych Komendy, OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy oraz SPKP we Wrocławiu i opiniowanie projektów regulaminów KPP/KMP;
 12. Koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację w jednostkach Policji, a także realizacja tych zadań na rzecz policjantów i pracowników Komendy;
 13. Prowadzenie i administrowanie bazami danych, w tym Systemem Wspomagania Obsługi Policji, zwanym dalej „SWOP”, w zakresie właściwości wydziału oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
 14. Przekazywanie, przedłużanie i ewidencjonowanie legitymacji oraz identyfikatorów wydawanych policjantom i pracownikom Komendy oraz jednostek Policji;
 15. Przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących zgłaszania, zmiany i wyrejestrowania policjantów oraz pracowników komórek organizacyjnych Komendy, komisariatów specjalistycznych Komendy, OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy oraz SPKP we Wrocławiu i członków ich rodzin z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz przekazywanie tych dokumentów w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej “ZUS”;
 16. Prowadzenie i obsługa platformy usług elektronicznych ZUS w zakresie ,,e-zwolnień" dla policjantów i pracowników województwa.
Powrót na górę strony