Z udziałem policji

Patronat Honorowy Komendanta Wojewódzkiego Policji

Data publikacji 21.07.2020

Zasady obejmowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym

 1. Organizator przedsięwzięcia zainteresowany objęciem patronatu honorowego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu lub udziału Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w komitecie honorowym proszony jest o:
 1. pobranie i poprawne wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad
 2. pisemne kierowanie wniosku wraz z załącznikiem stanowiącym program przedsięwzięcia na adres Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wydział Prezydialny 50-040 Wrocław ul. Podwale 31-33 lub w formie elektronicznej na adres kontaktkwp@wr.policja.gov.pl
 3. osobiste złożenie wniosku w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod wskazanym wyżej adresem.
 1. Wniosek o przyznanie patronatu honorowego należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem, w celu umożliwienia jego rozpatrzenia i podjęcia decyzji przez Komendanta.
 2. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia związane z zakresem ustawowych zadań Policji, wymagające wyróżnienia i podkreślenia ich szczególnego charakteru.
 3. Patronat nie może łączyć się ze zobowiązaniami finansowymi lub organizacyjnymi Policji, chyba że przedsięwzięcie organizowane jest przez Policję lub podmioty działające w porozumieniu z Policją lub na jej rzecz.
 4. Złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Naczelnika Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty wpływu, po czym niezwłocznie zostaje przedstawiony Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu.
 5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem patronatu honorowego, ani zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji na udział w komitecie honorowym. Organizator w odpowiedzi na wniosek otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu honorowego.
 6. Patronatem honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym lub reklamowym, mogących stanowić ewentualne zagrożenie związane z wykorzystaniem wizerunku Policji, sugerujących promowanie produktów, usług i firm związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedsięwzięciem.
 7. Patronatem honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji mogą zostać objęte przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, regionalnym lub ponadregionalnym, organizowane na terenie dolnego śląska w szczególności przez Policję, organy samorządu terytorialnego, organy rządowe, organizacje pozarządowe.
 8. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu może wyrazić zgodę na zamieszczenie przez organizatora informacji o objęciu przez niego patronatu honorowego w materiałach promocyjnych i informacjach związanych z realizacją przedsięwzięcia.
 9. Niniejsze zasady mają zastosowanie również do udziału w komitetach honorowych.
Powrót na górę strony