Postępowania administracyjne

Pracownicy ochrony

Data publikacji 02.07.2020

KWALIFIKOWANY  PRACOWNIK  OCHRONY  FIZYCZNEJ ORAZ  ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO:

W dniu 1 stycznia 2014 roku,  weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku  o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów dotyczące zawodu pracownika ochrony. Osoby posiadające na dzień 31 grudnia 2013 roku, ważne licencje z urzędu zostaną wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub/i na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Nie są wymagane z ich strony żadne dodatkowe działania.

Obowiązujące akty prawne regulujące kwestię kwalifikowanych pracowników ochrony:

 1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia
 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wymagań w zakresie szkole  i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników  zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ:

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. ukończyła 21 lat,
 3. ukończyła co najmniej gimnazjum,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 6. posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta  powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkaniatej osoby,
 7. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i  psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
 8. posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby zainteresowane wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:
 1. pisemny wniosek o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 2. dokument potwierdzający posiadane wykształcenie;
 3. oświadczenie wnioskodawcy: (złożone osobiście w obecności pracownika Wydziału Postępowań Administracyjnych  Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu)
  1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nie toczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa,
 4. dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa  związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o których mowa w artykule 26 ustęp 7 ustawy o ochronie osób i mienia,
 5. orzeczenia, o których mowa w art. 26 ustęp 3 punkt 7 ustawy o ochronie osób i mienia,
 6. decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej, jeżeli taka decyzja była wydana.
 7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia (według stawek określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
 8. Opłatę skarbową należy dokonać na rachunek bankowy:

Gmina Wrocław plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
82102052260000610204177895

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z artukułem 76a paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 roku kodeksu postępowania administracyjnego  zamiast oryginału dokumentu strona (osoba zainteresowana wpisem na listę) może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, wymagane dokumenty strona składa osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (artykuł 75 paragraf 2 w związku z artykułem 83 paragraf 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z artykułem 233 paragraf  6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny.

Po dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, wyda wnioskodawcy stosowne zaświadczenie o dokonanym wpisie.

 1. OSOBY WPISANE NA LISTY KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ , LUB OSOBY  UBIEGAJĄCE SIĘ O TAKI WPIS, MOGĄ BYĆ BADANE PRZEZ LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA,  BADAŃ O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE Artykułu 229 paragraf  8 Ustawy  z dnia  26  czerwca  1974 roku - Kodeksu  Pracy
 2. PRZED BADANIEM PROSZĘ ZAPYTAĆ LEKARZA CZY MA UPRAWNIENIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY.

WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO:

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. ukończyła 18 lat;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 5. posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw przez  organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby; spełnia wymogi, o których mowa w art. 26 ustęp 3 punkt 1 i 4, 6,
 6. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 paragraf ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
 7. posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle.

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby zainteresowane wpisem na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. pisemny wniosek o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 2. dokument potwierdzający posiadane wykształcenie; co najmniej zawodowe techniczne o specjalności  elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej, lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego, lub zaświadczenie o przyuczeniu do zawodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle.
 3. oświadczenie wnioskodawcy: (złożone osobiście w obecności pracownika Wydziału postepowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji  we Wrocławiu)
  1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa,
 4. orzeczenie, o którym mowa w artykuł 27 ustęp 2 punkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia,
 5. decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika zabezpieczenia technicznego, jeżeli taka decyzja była wydana, 
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 złotych za wydanie zaświadczenia (według stawekn określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
 7. opłatę skarbową należy dokonać na rachunek bankowy:

Gmina Wrocław plac Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
82102052260000610204177895

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z artukułem 76a paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 roku kodeksu postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona (osoba zainteresowana wpisem na listę) może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,wymagane dokumenty strona składa osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (artykuł 75 paragraf 2 w związku z artykułem 83 paragraf 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 233 paragraf 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny.

Po dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, wyda wnioskodawcy stosowne zaświadczenie o dokonanym wpisie.

OSOBY WPISANE NA LISTY KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO,LUB OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O TAKI WPIS, MOGĄ BYĆ BADANE PRZEZ LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA, BADAŃ O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE Artykułu 229 paragraf 8 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeksu Pracy. PRZED BADANIEM PROSZĘ ZAPYTAĆ LEKARZA CZY MA UPRAWNIENIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY.

Telefony kontaktowe do osób zajmujących się wspisami na listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej znajdują się w zakładce kontakt, na podstronie postępowania administracyjne - pracownicy ochrony.

Powrót na górę strony