Postępowania administracyjne

Licencja detektywa

Data publikacji 02.07.2020

Usługi Detektywistyczne:

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności: w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych, w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

 1. wykonywania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach, bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
 2. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym, poszukiwanie  osób zaginionych lub ukrywających się, poszukiwanie mienia, zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa.

Detektywem w rozumieniu ustawy o usługach detektywistycznych jest osoba posiadająca licencję.

Tytułu zawodowego "detektyw" może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję.

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych:

Przedsiębiorca może wykonywać działalność, jeżeli:

 1. posiada licencję:
  1. przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
  2. co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną - w przypadku przedsiębiorcy nie będącego osobą  fizyczną, nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego, osoby nie posiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne  przestępstwa skarbowe, zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać następujące dane:

 1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 4. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz w przypadku posiadania licencji: numer licencji
  1. przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
  2. członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością przedsiębiorcy - w przypadku przedsiębiorcy nie będącego osobą fizyczną, adres stałego miejsca wykonywania działalności.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych."

Oświadczenie powinno również zawierać:

 1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej  funkcji.

Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.

Rejestr prowadzi się w formie księgi ewidencyjnej. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

Do księgi ewidencyjnej załącza się w porządku chronologicznym wnioski, oświadczenia oraz inne dokumenty.

Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

 1. data wniosku o wpis do rejestru,
 2. firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres,
 3. dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy, ze wskazaniem osób posiadających licencje oraz numer licencji,
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,
 5. numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców,
 6. adres stałego miejsca wykonywania działalności,
 7. data dokonania wpisu do rejestru,
 8. imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika dokonującego wpisu do rejestru oraz jego czytelny podpis.

Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ prowadzący rejestr.

Organ prowadzący rejestr może upoważnić do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych Komendanta Głównego Policji oraz komendantów wojewódzkich Policji.

Opłatę za wydanie licencji detektywa ustala się w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (§1 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 roku, w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa).

Opłata za wydanie duplikatu licencji detektywa wynosi 20% kwoty, o której mowa w ustępie 1.

Opłatę wnosi się na konto:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy we Wrocławiu

(konto Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu)

numer konta: 79101016740000972231000000

Telefon kontaktowy: 47 87 148 11

Powrót na górę strony