Aktualności - Postępowania administracyjne - Policja Dolnośląska

Postępowania administracyjne

Aktualności

Data publikacji 03.07.2020

WAŻNE:

Informuję, że biuro podawcze Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu od dnia: 08 marca 2022 roku, będzie czynny:

 • wtorki i piątki w godzinach od 11.00 do 14.00 w budynku Domu Klubowego „Śnieżka” we Wrocławiu przy Placu Muzealnym 16 (obok budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu)
 • w środy od godziny 11:00 do godziny 18.00 w budynku Domu Klubowego „Śnieżka” we Wrocławiu przy Placu Muzealnym 16 (obok budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu)
 • złożenie/wydanie broni do/z depozytu lub złomowanie broni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonu 47 87 141 01

W związku z profilaktyką rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem (COVID 19) przyjmowanie interesantów będzie sie odbywało z zachowaniem reżimu sanitarnego, proszę o ile jest możliwe  o ograniczanie kontaktów osobistych z pracownikami Wydziału. Załatwianie spraw klientów Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, poza szczególnymi przypadkami będzie sie odbywało korespondencyjnie (za pośrenictwem operatora pocztowego).

Powyższe ograniczenia w przyjmowaniu interesantów obowiązują do odwołania !!!

W przypadku konieczności załatwienia innych spraw bądź uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny, poszczególny wykaz numerów telefonów znajduje się w zakładce „Kontakt - Postępowania administracyjne”.

WAŻNE:

 • Informacja o zmianie ustawy o broni i amunicji w zakresie uzyskiwania pozwoleń na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia

Uprzejmie informuje, że w dniu 28 lipca 2023 roku wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (t.j. z 2022 r. poz. 2516 ze zm.) - zwaną dalej „uobia” - w zakresie uzyskiwania pozwoleń na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia.

W dodanym do art. 10 ustępie 3a „uobia” wskazano, że za ważną przyczynę posiadania broni dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia uważa się także – „chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusza innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada przydzieloną mu broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata”.

Z brzmienia powyższego artykułu wynika, że zostaną rozszerzone ważne przyczyny uzasadniające wydanie pozwolenia na broń do osobnych celów: ochrony osobistej (art. 10 ust. 2 pkt 1 „uobia”) oraz ochrony osób i mienia (art. 10 ust. 2 pkt 2 „uobia”).

Dodany do art. 10 ustęp 3a „uobia” określa ważną samoistną przyczynę uzyskania pozwolenia na broń do ochrony osobistej, osób i mienia.

Podkreślić należy, że ten rodzaj uzyskanych uprawnień do posiadania broni nie daje możliwości świadczenia usług ochrony osób i mienia na rzecz innych osób oraz podmiotów, albowiem wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga posiadania koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 15 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).

Zatem uznać należy, że pozwolenie na broń uzyskane w celu ochrony osób i mienia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 „uobia”:

 • może być wykorzystywane wyłącznie do ochrony własnego mienia posiadacza tego pozwolenia oraz osób z jego otoczenia
 • nie może zostać wydane na broń samoczynną w postaci pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm oraz karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm.

UWAGA:

Ponadto, jak wynika z art. 18 ust. 4 „uobia”, organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania. Zatem w przypadku pozwolenia na broń wydanego na podstawie art. 10 ust. 3a „uobia” (czyli „chęć wzmocnienia potencjału obronnego …), będzie ono mogło zostać cofnięte na podstawie art. 18 ust. 4„uobia”, po przejściu na zaopatrzenie emerytalne lub zwolnieniu ze służby/pracy osób wymienionych w tym przepisie, bądź niewyrażeniu chęci dalszego wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

WAŻNE: 

NOWE WZORY- ZGODY PRZEWOZOWE !!!

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2020 roku  pod pozycją 896, opublikowany został tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia to jest 04 czerwca 2020 roku. Nowe wzory zgód przewozych są dopuszczone  w obrocie prawnym wyłacznie dla przedsiębiorców prowadzących koncesjonowaną  działalność gospodarczą - uregulowaną ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Natomiast posiadacze pozwoleń na broń (uregulowane przepisami z  ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji) nabywający/zbywający broń lub amunicję, wypełniają dokument zgody przewozowej który określony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej (Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 1234), oraz dokument w postaci uprzedniej zgody przewozowej  który określony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej (Dziennik Ustaw Numer 206, pozycja 1220).

Wzór do pobrania zgody przewozowej oraz uprzedniej zgody przewozowej również w wersji edytowalnej znajduje się w zakładce: Wzory podań i wniosków do pobrania

WAŻNE:

Uprzejmie informuję, że zgodnie z wydaną przez Komendę Główną Policji  opinią prawną numer Kpp-2338/2255/19 z dnia 26 marca 2019 roku, dokonywanie jakichkolwiek skreśleń czy poprawek na wydanych zaświadczeniach uprawniających do zakupu broni palnej jest  niedopuszczalne  pod względem  formalnoprawnym.

Poniżej zamieszczony cytowany fragment przedmiotowej opinii prawnej:

W sytuacji zmiany danych identyfikujących posiadacza broni (imienia, nazwiska numeru dowodu tożsamości i tym podobne ) należy wydać nowe zaświadczenie. Natomiast  w przypadku błędu dokonanego przez organ w wydanym zaświadczeniu, organ winien wydać nowe zaświadczenie, bez konieczności uchylenia zmiany lub stwierdzenia nieważności poprzedniego błędnego zaświadczenia, bowiem podobne przepisy w przedmiocie uchylenia zmiany lub stwierdzenia nieważności dotyczą również tylko decyzji administracyjnych. W takiej sytuacji należy przyjąć że ważne jest ostatnie zaświadczenie.”

WAŻNE:

dotyczy uzgodnienia planów ochrony  obiektów obowiązkowej ochrony:

Realizując treść  zapisu "Porozumienia"  pomiędzy Dyrektorem Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego a Komendantem Głównym Policji w dniu 28 grudnia 2016 roku w sprawie współdziałania Agencji Bezpieczeństwa Węwnętrznego i Policji  przy uzgadnianiu planów ochrony obiektów obowiązkowej ochrony, informujemy, iż najpierw należy uzgodnić "Załącznik antyterrorystyczny" z Delegaturą Agencji Bezpieczęństwa Wewnętrznego  we Wrocławiu, a następnie 2 egzemplarze  tego załącznika  wraz z 2 egzemplarzami Planu ochrony (lub Aneksu do Planu ochrony) przesłać z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, celem uzgodnienia. Szczegółowa procedura uzgadniania Załącznika antyterrorystycznego znajduje się na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

WAŻNE:

Pozwolenie na broń:

Informacja dotycząca rewolwerów ZORAKI model K-10 oraz innych działających na podobnej zasadzie: ZORAKI model K-45, K-55, KESERU K-10, SHOTGUM, pistolet GUARD 4 oraz WALTHER model P 22 kaliber 9 milimetrów i WALTHER model P 99 kaliber 9 milimetrów.

Informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Biura Prewencji Komendy Głównej Policji opartym na opiniach Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz stanowiskiem Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji rewolwer ZORAKI model K-10 oraz inne działające na podobnej zasadzie: ZORAKI model K-45, K-55, KESERU K-10, SHOTGUM, pistolet GUARD 4 oraz pistolet WALTHER model P 22 kaliber 9 milimetrów  i pistolet WALTHER model P 99 kaliber 9 milimetrów, w świetle przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji; są bronią palną wymagającą pozwolenia.

Wymieniona wyżej broń jest, lub była oferowana do sprzedaży, m.in. na portalach internetowych jako broń niewymagająca pozwolenia. Broń palną, na którą wymagane jest pozwolenie można wyłącznie posiadać na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

W przypadku ujawnienia posiadania bez zezwolenia - broni uznanej za broń palną wymagającą pozwolenia, będą podejmowane przez Policję czynności w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułem 263 paragraf 2 Kodeksu Karnego.

W przypadku pytań można się kontaktować w powyższej sprawie z Wydziałem Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod numerami telefonu 47 87 133 51 lub 47 87 146 26.

Ochrona osób i mienia:

Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia - podjęcie działalności gospodarczej w przedmiocie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji wydawanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacje dotyczące udzielania koncesji w zakresie ochrony osób i mienia znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Zezwoleń i Koncesji.

Ogłoszenie:

Uprzejmie informuje się wszystkich przedsiębiorców i osoby fizyczne, które dokonały opłaty skarbowej w wysokości 20,00 złotych za poświadczenie uprzedniej zgody przewozowej o możliwości ubiegania się o zwrot nienależnie pobranej opłaty.

Tryb zwrotu opłaty skarbowej określa artykuł 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku, o opłacie skarbowej stanowiący między innymi, iż zwrot opłaty następuje na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek taki można skierować do Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego ulica Bogusławskiego 8/10,  50-031 Wrocław.

Wykaz broni do egzaminów dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni:

 • Pistolet P-99 Walther
 • Pistolet Glock 17
 • Pistolet Walther P-22 (gazowy, alarmowy)
 • PM 84 Glauberyt
 • Strzelba Gładkolufowa Imperator
 • KBK AKMS
 • CZ 550
 • Pistolet CZ-75  Kadet (boczny zapłon)
 • KBKS Wz. 48 (boczny zapłon)
 • Pistolet Sygnałowy PS 86

Poniżej wykaz aktów prawnych do egzaminów dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dziennik Ustaw z 2000 roku, numer 19, pozycja 241).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dziennik Ustaw 2015 roku, pozycja 634).

Powrót na górę strony