MONITORING

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY OBIEKTÓW KWP WE WROCŁAWIU

Data publikacji 14.12.2022

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ,ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, (zwanej dalej „DODO”) informuję, że w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny o którym mowa funkcjonuje na terenie obiektów zlokalizowanych przy ulicach:

  1. Podwale 31-33 we Wrocławiu,
  2. Sokolnicza 12 we Wrocławiu,
  3. Zelwerowicza 6/14 we Wrocławiu,
  4. gen. Iwana Połbina 1 we Wrocławiu,
  5. Wybrzeże Wyspiańskiego 39b we Wrocławiu,
  6. Jaworzyńska 134 w Legnicy.

Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

Kontrolą kamer objęte zostały: wjazdy i wejścia na teren obiektu, a także teren bezpośrednio przylegający, w celu realizacji kontroli ruchu osobowego i pojazdów w wyznaczonych na terenie obiektu strefach ochronnych oraz pomieszczenia i ciągi komunikacyjne o newralgicznym znaczeniu dla funkcjonowania jednostki z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław. Kontakt w formie pisemnej na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji przysługujących praw. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez jeden z poniższych sposobów: listownie na adres siedziby administratora, e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl, tel. 47 871 35 98.

Dane osobowe w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane 
w celu i w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych na terenie w/w obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także ustalenia faktycznego przebiegu innych zdarzeń zaistniałych na terenie obiektów KWP we Wrocławiu na podstawie art. 22² ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy, art. 20a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (z późn. zm.) o Policji oraz art. 45, 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (z późn. zm.) o ochronie informacji niejawnych, art. 5 ust 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. (z późn. zm.) o ochronie osób i mienia.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Rozporządzenia zwanego dalej „RODO” jest udzielona zgoda.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych na podstawie Dyrektywy zwanej „DODO” – są przepisy prawa pozwalające na ich przetwarzanie bez zgody zainteresowanego na podstawie art. 20a Ustawy o Policji.

Rejestracja obrazu odbywa się całodobowo i służy do identyfikacji zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektów oraz informacji niejawnych, a także ustaleniu faktycznego przebiegu innych zdarzeń zaistniałych na terenie obiektu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przetwarza materiały pozyskane z monitoringu wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) przez czas nie krótszy niż 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.

Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez administratora. Nagrania mogą być udostępniane także podmiotom, których uprawnienia wynikają bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. prokuratura, sądy), w przypadku zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu lub mieniu.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa i pod warunkiem, iż zapewnią one odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Ponadto informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje teleadresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Infolinia 606-950-000, forma elektroniczna dostępna na stronie Urzędu Ochron Danych Osobowych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów KWP we Wrocławiu. Przebywanie na terenie obiektów KWP we Wrocławiu w celu realizacji ustawowych zadań Policji wiąże się z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku w systemach monitoringu wizyjnego i nie wymaga uzyskania zgody na przetwarzanie przez administratora danych.
 

 

Powrót na górę strony