Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KWP we Wrocławiu

Data publikacji 18.06.2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

  1. Administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu: adres: ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław,
  2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu  zapewnia inspektor ochrony danych osobowych:  nadkomisarz Robert Gromadziński tel.: 47 871 35 98, e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl.
  3. W czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych zastępstwo będzie pełnić komisarz Andrzej Krakowiak, tel. 47 871 35 98, e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl.
  4. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W KWP we Wrocławiu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  5. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:
  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony