Status prawny

Podstawy prawne/przepisy prawne

Data publikacji 21.07.2020

STATUS PRAWNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Wojewódzki Policji jest organem administracji rządowej na obszarze województwa działającym w imieniu wojewody w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach:

  • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony za zgodą, bądź w przypadku odwołania po zasięgnięciu opinii wojewody. 

Komendant Wojewódzki Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. 

Komendant Wojewódzki Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Wojewódzkiej Policji. 

Więcej informacji na temat statusu prawnego oraz zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w zakładce Status prawny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Zakres działania Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Szczegółowo te kwestie reguluje Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Ważne akty prawne

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 ze zm.)

Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Powrót na górę strony