Personel Laboratorium - O LABORATORIUM - Policja Dolnośląska

O LABORATORIUM

Personel Laboratorium

Data publikacji 29.07.2020

Personel badawczy Laboratorium stanowią policjanci i pracownicy cywilni, którzy niezależnie od kryteriów ogólnych wymaganych w Policji, spełniać muszą szereg wymogów kompetencyjnych określonych w zarządzeniu numer 3 Komendanta Głównego Policji, z dnia 17 stycznia 2014 roku, w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

W myśl tego zarządzenia, kandydatem na biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego może zostać osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia, a także uzyskała pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, które polega na sprawdzeniu predyspozycji do pracy w charakterze biegłego z danej specjalności kryminalistycznej oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Proces kształcenia kandydata na biegłego trwa do 24 miesięcy i w tym czasie wymaga się od kandydata między innymi ukończenia kursu specjalistycznego dla kandydatów na biegłych, opracowania pod nadzorem osoby prowadzącej określonej liczby projektów opinii, a także  uczestniczenia w co najmniej piętnastu oględzinach miejsc zdarzeń oraz w co najmniej jednej sekcji zwłok.

Powrót na górę strony