Opis Systemu - AKREDYTACJA - Policja Dolnośląska

AKREDYTACJA

Opis Systemu

Data publikacji 29.07.2020

W lutym 2004 roku, zgodnie z Polityką Jakości Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, podjęto działania zmierzające do opracowania i wdrożenia w Laboratorium systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO/IEC 17025. Sformułowano wówczas Politykę Jakości Laboratorium będącą elementem Polityki Jakości i celów jakościowych Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Opracowano Księgę Jakości, Procedury Systemowe oraz Procedury Badawcze opisujące aktualnie stosowane rozwiązania.
System Zarządzania
W 2007 roku wrocławskie Laboratorium zostało włączone do korporacyjnego systemu zarządzania Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. Od chwili powstania system zarządzania Laboratorium podlega ciągłemu doskonaleniu i ewolucji czego dowodem są kolejne wydania Księgi Jakości, Polityki Jakości, procedur systemowych i procedur badawczych. Do systemu włączane są kolejne procedury badawcze. Wrocławskie Laboratorium w zakresie wdrażania systemu zarządzania opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17025 korzystało z doświadczenia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Przedstawiony system zarządzania jest wdrożony i ciągle doskonalony.
Głównym zadaniem naszego Laboratorium jest wydawanie opinii kryminalistycznych na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Często wnioski z opinii są kluczowym elementem dowodowym. Dlatego niezwykle ważna jest wiarygodność i powtarzalność uzyskiwanych wyników. Biegli wrocławskiego Laboratorium opracowali stosowne procedury badawcze ujednolicające metodykę i zapewniające poprawność wykonywanych badań. W Laboratorium funkcjonuje 14 procedur badawczych.
W związku z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej nr 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne działalność laboratoriów kryminalistycznych w zakresie badań daktyloskopijnych oraz badań genetycznych objęta została obowiązkową akredytacją (obszar regulowany). Przedmiotowa Decyzja narzuca na państwa członkowskie konieczność zapewnienia, aby ich dostawcy usług kryminalistycznych przeprowadzający czynności laboratoryjne byli akredytowani przez krajową jednostkę akredytacyjną na zgodność z wymaganiami normy EN ISO/IEC 17025. Informacje będące wynikiem badań kryminalistycznych w jednym państwie członkowskim mogą bowiem budzić w innym państwie członkowskim niepewność co do sposobu postępowania z przedmiotem badań, stosowanych metod badawczych oraz sposobu interpretacji wyników. Szczególnie ważne jest wprowadzenie wspólnych standardów dotyczących dostawców usług kryminalistycznych w przypadku wrażliwych danych osobowych takich jak profile DNA i dane daktyloskopijne. Akredytacja dostawców usług kryminalistycznych jest ważnym krokiem w kierunku bezpieczniejszej i bardziej skutecznej wymiany danych kryminalistycznych w Unii Europejskiej.
W dniu 18.10.2010 roku Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu złożyło do Polskiego Centrum Akredytacji wniosek o akredytację Laboratorium.
Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło zgodność działania systemu zarządzania Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1312 otrzymaliśmy w dniu 23.01.2012 roku. Akredytowana działalność jest określona w zakresie akredytacji nr AB 1312. Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uzyskało akredytację jako pierwsze spośród laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji w Polsce. Jednocześnie nasze Laboratorium dołączyło do elitarnej grupy europejskich laboratoriów kryminalistycznych spełniających, wymagania Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej numer 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne.
W celu monitorowania stopnia zadowolenia Klientów z usług Laboratorium, opracowana została ankieta dostępna na naszej stronie Internetowej oraz w sekretariacie Laboratorium, którą po wypełnieniu można przesłać na adres e-mail: lk@wr.policja.gov.pl lub pocztowy. Ciągłe doskonalenie akredytowanego systemu zarządzania w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu koordynują:

Kierownik do spraw Jakości:
nadkomisarz magister inżynier Małgorzata Zdunek
Absolwentka Wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Biegła ze specjalności badania chemiczne
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Laboratorium

Zastępca Kierownika do spraw Jakości:
komisarz magister Ewa Mroczek
Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Kierunek Biologia Uniwersytetu Wrocławskiego
Biegła ze specjalności genetyka sądowa

Pobierz ankietę oceny zadowolenia klienta

Powrót na górę strony