Skontaktuj się z nami w innej sprawie

Data publikacji 20.07.2020

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uruchomiono adres poczty elektronicznej dedykowany korespondencji ogólnej (pytania, pisma, informacje).

Skontaktuj się z nami pisząc na adres: kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami to 3 MB

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 poz. 971 ze zm.) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  – Ordynacja podatkowa.

W przypadku gdy:
w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny;
w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy – inny niż ogólny, o którym mowa w § 19 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 poz. 971 ze zm.)
– przesyłki złożone w sposób, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wniesione nieskutecznie.

Powrót na górę strony