Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego

Data publikacji 18.06.2020

Informacje o sposobie złożenia skargi lub wniosku można uzyskać telefonicznie:
pod numerem 47 87 133 89 - sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
pod numerem 47 87 134 45 - sekretariat Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.

Skargi i wnioski w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu można składać:

 1. osobiście - w godzinach urzędowania KWP we Wrocławiu
 2. faxem - numer 47 87 145 81
 3. pocztą internetową na adres e-mail: skargi@wr.policja.gov.pl
 4. pisemnie na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33
  50-950 Wrocław
 5. za pośrenictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:
  /37t00alni2/skrytka lub /37t00alni2/SkrytkaESP

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002 r.) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa). W przypadku zamiaru złożenia skargi w imieniu osoby trzeciej, wymagane jest złożenie jej pisemnej zgody na takie działanie.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).

W województwie dolnośląskim uprawnionymi do przyjmowania skarg są:

 1. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, który przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 14.00 do 16.30, po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie Komendanta.
 2. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub jego zastępca oraz funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.30, a w pozostałe dni robocze od 8.00 do 15.00.
 3. Komendanci miejscy / powiatowi Policji województwa dolnośląskiego w zakresie skarg dotyczących działalności podległych im jednostek i komórek organizacyjnych.

W komendach miejskich / powiatowych Policji województwa dolnośląskiego interesantów przyjmują komendanci miejscy/powiatowi Policji lub ich zastępcy oraz funkcjonariusze tych jednostek odpowiedzialni za realizację zagadnień skargowych w każdy roboczy dzień od godziny 09.00 do 15.00 oraz w wyznaczonym dniu tygodnia. W jednostkach tych procedura złożenia skarg i wniosków jest analogiczna jak w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a dane adresowe i kontaktowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji.

Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art.237 kpa).

Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zgodnie z § 17 Zarządzenia nr 4 KGP z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo - śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz. Urz. KGP  z 2017 r. poz. 9) - pisma o charakterze procesowym dotyczące zakresu działania Policji lub policjanta w postępowaniu karnym w konkretnej sprawie, w szczególności stanowiące zażalenia na postanowienia i zarządzenia wydane przez policjanta, a także zażalenia na czynności lub zaniechanie czynności, załatwia się w trybie przewidzianym w rozdziale 50 k.p.k. Pism tych nie należy traktować jako skarg w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r.  Nr 30, poz. 168, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000). W przypadku skargi na działalność Policji w zakresie czynności dochodzeniowo-śledczych, zawierającej także zarzuty odnoszące się do działalności innych organów, Policja rozpoznaje ją w zakresie swojej właściwości i niezwłocznie przekazuje odpis skargi właściwemu organowi.

W świetle art. 225 § 1 Kodeksu postępowań administracyjnych „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lubwniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.
„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje”.
J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

Skargi na działalność Policji można również składać:

1. bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

2. do Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) na adres:
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław

Powrót na górę strony