Ta strona używa plików cookie!
close

Posterunek - formularz

Zgłoszenie * pola wymagane
System nie jest przeznaczony do wysyłania zgłoszeń alarmowych, wymagających natychmiastowej interwencji policji. W przypadku potrzeby natychmiastowej interwencji policji prosimy o telefoniczne zawiadomienie właściwej jednostki Policji.
Wniosek jest składany pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).