Ta strona używa plików cookie!
close

Służba w Policji

Data dodania: 28 listopada 2015 r.

Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji:

 

KGP: Aktualnie obowiązujące zasady doboru do służby w Policji

 

UWAGA!!!

 

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu informuje, iż przekazywanie korespondencji kandydatom do służby w Policji, a także informacji dotyczących terminów i miejsca przeprowadzania poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:

1. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,

2. W Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,

3. W Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

4. W charakterze członka personelu lotniczego na stanowisko pilota w Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

5. W charakterze członka personelu lotniczego na stanowisko starszego pilota w Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 

 

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE

 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

 

  • 7 marca 2019 r.
  • 21 maja 2019 r.
  • 16 lipca 2019 r.
  • 2 września 2019 r.
  • 7 listopada 2019 r.
  • 30 grudnia 2019 r.

 

LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ

BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE

DOLNOŚLĄSKIM 

 


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 - Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 - który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 - korzystający w pełni z praw publicznych;

 - posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 - posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 - dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego

w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

podanie o przyjęcie do służby w Policji;

- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych - ich tłumaczenie;

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

- książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

 

UWAGA: Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

 - Wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;

- wykształcenie średnie - ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;

 - Tytuł ratownika albo ratownika medycznego;

 - Uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

 - Uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

 - Prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności ozdób (z wyjątkiem niezbędnych rzeczy osobistych), ekstrawaganckich fryzur, widocznego tatuażu.

W przypadku, gdy w ocenie przełożonego wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie dostosowania wyglądu do określonych wymogów a odmowa wykonania tego polecenia stanowi przewinienie dyscyplinarne. Przełożony może uwzględnić odstępstwo od wyżej wymienionych zasad w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.
(Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r.  w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 18 z późniejszymi zmianami)).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 - Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji i na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;

 - W komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;

 - Pod numerem telefonu 071 340 40 44.

- adres e-mail: dobor@wr.policja.gov.pl

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432).

 

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

Kontakt: Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:

tel. (71) 340-34-47

tel. (71) 340-48-56

tel. (71) 340-34-53

tel. (71) 340-35-08

tel. (71) 340-40-44

tel. (71) 340-40-64

 

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:

 - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067)

 - Rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432)

 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)

 - Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych MSWiA (Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349 z późniejszymi zmianami)


WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ W 

KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ - Zespół ds. Kadr i Szkolenia

 

55-300 Środa Śląska, ul. Św. Andrzeja 2

 

tel. (71) 396-75-09

tel. (71) 396-75-00

w godz. 07:30-15:30