Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

Pu-2380-074-041-054/2019/AB

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71530000-2 Doradcze usługi budowlane
71540000-5 Usługi zarządzania budową
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

2019-05-20

2019-07-01 10:00

Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu „Komisariat Policji w Bogatyni – budowa nowej siedziby przy ul. Stefana Batorego w Bogatyni” (część 1 postępowania) oraz pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu „Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu – budowa nowej siedziby przy ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu” (część 2 postępowania)

Przetarg nieograniczony (art. 39-46)

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 71/3404323 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Wykonawca składa ofertę elektronicznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ.
Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanych podpisem elektronicznym.
Termin składania ofert: 01/07/2019 r., godz. 10:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 01/07/2019 r. o godz. 11:30.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
a) w kwestiach formalnych: przedstawiciel Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu – Pan Adam Balicki, tel. 71 3403973;
b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu – Pan Adam Kobiela, tel. 71 3402339 oraz Adam Litwiniuk 71 3403478

Data przesłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE: 15.05.2019 r.

ogłoszone po terminie składania

Załączniki

2019-05-20 18:19:53
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DUUE

2019-05-20 18:45:25
SIWZ_074_041_054_2019-AB

2019-05-20 18:45:25
JEDZ-ZAŁ.10 do SIWZ

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e99975f4-7a48-413b-a610-2504e0a7a4ba.asc

2019-06-12 14:25:37
ZMIANA_TREŚCI_SIWZ

2019-06-12 14:25:37
ZMIENIONE_IPU_ZAŁ_2A_2B_DO_SIWZ

SPROSTOWANIE_OGŁOSZENIE_ZMIAN.pdf

WYJAŚNIENIA_ZMIANA_TREŚCI_SIWZ_IN.doc

IPU_NADZÓR_INWESTORSKI_KP_Bogatynia_ZAŁ.2A.doc

IPU_NADZÓR_INWESTORSKI_KPP_Bolesławiec_ZAŁ.2B.doc

2019-06-27 09:16:59
SPROSTOWANIE_OPUBLIKOWANE.pdf

INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_INTERNET.doc

2019-07-24 08:54:25
WYBÓR_OFERTY_24_07_19_WWW

2019-07-30 11:09:50
WYBÓR_OFERTY_30_07_19_WWW

2019-05-20 18:20