Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU 2380-124-008-092/2019/ESz

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław z podziałem na części.

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne ; 79810000-5 Usługi drukowania ;

2019-06-18

2019-06-27 11:00

PU-2380-125-047-093/2019/MA

Dostawa sprzętu kwaterunkowo-gospodarczego dla Komisariatu Policji w Kowarach

39000000-2; 39100000-3; 39111000-3; 39111100-4; 39113100-8; 39113000-7; 39151000-5; 39150000-8 ; 44421000-7; 39136000-4

2019-06-17

2019-06-25 11:00

Pu-2380-120-029-089/2019/ESZ

Przedmiotem zamówienia jest regeneracja turbin do silników spalinowych samochodów służbowych garnizonu dolnośląskiej Policji

50116000-1 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów.

2019-06-17

2019-06-25 11:00

PU-2380-089-018-063/2019/AB

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i modernizacja budynku Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach projektu – „Policja też może być EKO - wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Bolków, Strzegom, Jaworzyna Śląska” nr POIS.01.03.01-00-0189/16, współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. 2. Termin realizacji zamówienia do dnia 30/10/2020 r. od dnia podpisania umowy. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie objętym załączoną dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramem rzeczowo – finansowym, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach i w terminach określonych w umowie. 3. Inwestycja podzielona jest na dwie części, które nie stanowią odrębnych części postępowania: 3.1. Kompleksowa termomodernizacja obiektu 3.2. Modernizacja obiektu 3.3. Prace nad realizacją obu części przebiegają jednocześnie. 4. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: 4.1. Projektu budowlanego – załącznik nr 3 do SIWZ. 4.2. Projektu wykonawczego – załącznik nr 4 do SIWZ. 4.3. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – załącznik nr 5 do SIWZ. 4.4. Przedmiarów robót stanowiących materiał pomocniczy – załącznik nr 6 do SIWZ. 4.5. Wzoru Tablicy informacyjnej i pamiątkowej – załącznik nr 7 do SIWZ. 4.6. Ekspertyzy przyrodniczej z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej budynku – załącznik nr 8 do SIWZ. 4.7. Warunki realizacji całości przedmiotu zamówienia określono szczegółowo w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej w tekście: IPU) stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

45000000‐7 ; 45110000‐1 ; 45111100‐9 ; 45111220‐6 ; 45210000‐2 ; 45421152‐4 ; 45262321‐7 ; 45453000‐7 ; 45400000‐1 ; 45421131‐1 ; 45421131‐8 ; 45421146‐9 ; 45430000‐0 ; 45450000‐6 ; 45410000‐4 ; 45432114‐6 ; 45431000‐7 ; 45431200‐9 ; 45442100‐8 ; 45300000‐0 ; 45330000‐9 ; 45332000‐3 ; 45331000‐6 ; 45310000‐3

2019-06-03

2019-07-10 10:00

Pu-2380-074-041-054/2019/AB

Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu „Komisariat Policji w Bogatyni – budowa nowej siedziby przy ul. Stefana Batorego w Bogatyni” (część 1 postępowania) oraz pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu „Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu – budowa nowej siedziby przy ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu” (część 2 postępowania)

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi ; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją ; 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego ; 71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego ; 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane ; 71530000-2 Doradcze usługi budowlane ; 71540000-5 Usługi zarządzania budową ; 71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym ;

2019-05-20

2019-06-28 10:00