Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-135-049-100/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania urządzeń kopiujących znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Policji w województwie dolnośląskim. Szczegółowy wykaz urządzeń kopiujących został opisany przez Zamawiającego w załącznikach od nr 1 do nr 4 do Istotnych postanowień umowy. Usługa serwisowania polega na zapewnieniu stałej i bezawaryjnej pracy urządzeń kopiujących, zgodnej z przeznaczeniem tych urządzeń, poprzez wykonywanie w szczególności następujących czynności: 1. regulowanie lub dostrojenie, 2. konserwacja, 3. czyszczenie, 4. naprawa awarii, przez którą rozumieć należy każde zakłócenie prawidłowej pracy urządzeń, 5. dostawa i wymiana części lub podzespołów urządzeń, 6. dostawa tonerów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części , w tym: - część nr 1 obejmuje usługa serwisowania urządzeń kopiujących, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do IPU - część nr 2 obejmuje usługa serwisowania urządzeń kopiujących, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do IPU - część 3 obejmuje usługa serwisowania urządzeń kopiujących, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do IPU - część 4 obejmuje usługa serwisowania urządzeń kopiujących, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do IPU Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części postępowania. Wymaga się jednak złożenia oferty na całość dostaw określonych w poszczególnych częściach zamówienia.

50313000-2

2019-07-10

2019-07-18 11:00

PU-2380-130-046-096/2019/MR

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń I piętra, klatki schodowej, elementów systemu odwodnienia dachu oraz wymiany klimatyzatora typu split – w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Szczegółowy zakres robót z podziałem na branże został przedstawiony w załącznikach do SIWZ: - Opis przedmiotu zamówienia (+ rzut I piętra) – załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary robót– załącznik nr 3 do SIWZ

45000000-7

2019-07-04

2019-07-19 11:00

PU-2380-133-043-098/2019/ML

Remont elewacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi

71221000-3 ; 45216111-5 ; 45000000-7 ; 45450000-6 ; 45421148-3 ; 45312310-3 ; 45111300-1 ; 45233228-3 ; 45314300-4 ; 45314310-7 ; 45316100-6 ;

2019-07-04

2019-07-19 11:00

PU 2380-128-001-095/2019/ESz

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i obiektach jednostek podległych z podziałem na 5 części

90910000-9 – Usługi sprzątania

2019-07-02

2019-07-10 11:00

Pu-2380-121-005-090/2019/AB

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zostały opisane przez Zamawiającego w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załącznik numer 1A do SIWZ). 3. Oferty częściowe. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części ze względu na rodzaj asortymentu oraz jego nieduże ilości. Podział na części w takiej sytuacji generowałby zbyt duże koszty organizacyjne. Wymaga się złożenia oferty obejmującej cały asortyment wskazany w załączniku nr 1A do SIWZ. 4. Wymagane cechy produktu. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik numer 1A do SIWZ) standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Wykonanie przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępnością dla osób niepełnosprawnych. 5. Miejsce dostawy: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50 – 040 Wrocław. 6. Termin dostawy: 60 dni roboczych (bez sobót i niedziel liczonych od dnia podpisania umowy).

24000000-4 – Produkty chemiczne ; 24960000-1 – Różne produkty chemiczne ;

2019-06-25

2019-07-03 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20