Ta strona używa plików cookie!
close

Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z Portalu internetowego dolnośląskiej Policji
 
§1
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.dolnoslaska.policja.gov.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem i zasady, jakimi kieruje się KWP WROCŁAW w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji, a także ochrony danych osobowych.
 
§2
Wszelkie prawa do Portalu i stron oraz witryn, zastrzeżone są na rzecz KWP WROCŁAW, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz KWP WROCŁAW lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy są udostępniane na stronach Portalu.
 
§3
Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności:
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,
ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 
§4
Użytkownicy mogą korzystać z informacji Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy KWP WROCŁAW oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umowy z KWP WROCŁAW są udostępniane przez Portal.
 
 
§5
KWP WROCŁAW ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Portalu w każdym czasie przez opublikowanie go na tej stronie.
 
§6
1. Użytkownik ma obowiązek: 
a. podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,
b. korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, 
c. przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
d. bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez KWP WROCŁAW,
e. ochrony przed innymi osobami, identyfikatora oraz hasła dostępu,
f. dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić prowadzącego Serwis w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich,
g. zawiadamiać niezwłocznie KWP WROCŁAW, o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Portalu,
 
2. Użytkownikowi nie wolno:
a. wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,
b. wprowadzać w błąd Administratora Portalu w zakresie przekazywanych danych i składanych oświadczeń woli,
c. zakłócać funkcjonowanie Portalu, łączyć lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie;  w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania
 
§7
KWP WROCŁAW zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.