Ta strona używa plików cookie!
close

Przemoc domowa

Data dodania: 30 lipca 2015 r.

Dotyka Cię przemoc w rodzinie? Jesteś świadkiem takiej przemocy? Zgłoś to!

Podejmowanie interwencji w rodzinie, w której dochodzi do przejawów przemocy, określane jest mianem procedury „Niebieskie Karty”.

Kogo należy poinformować o przemocy w rodzinie?

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotowej procedury są przedstawiciele:
- Policji,
- Pomocy społecznej,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Oświaty,
- Służby zdrowia.

Co to jest przemoc w rodzinie?
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób członów rodziny (definicja poniżej), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kogo dotyczy przemoc w rodzinie?
- Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkiem rodziny jest osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca.
- Art. 115 §11 Kodeksu karnego (K.K.) brzmi: osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
- Policjant (lub przedstawiciel jednego z ww. podmiotów) podejmuje czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty” (NK), jeżeli podczas wykonywania obowiązków służbowych uzyskał informację o przejawach przemocy w rodzinie bądź ma uzasadnione podejrzenie jej występowania.
- Policjant przeprowadzający interwencję domową wobec przemocy w rodzinie, ujawniający tą przemoc podczas wykonywania innych obowiązków służbowych każdorazowo sporządza formularz „Niebieska Karta - A” (NK – A). Wtedy też następuje wszczęcie procedury NK.
- Po wypełnieniu formularza NK – A osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B” (Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie).
- Podmiot sporządzający formularz NK – A ma obowiązek przekazania go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia.
6) organizacji pozarządowych.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą również kuratorzy sądowi oraz prokuratorzy, a także
przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego do pracy z konkretnymi rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty” zostaje powołana grupa robocza.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia.
W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, jak również przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na spotkania grup roboczych są zapraszane ofiary przemocy w rodzinie oraz sprawcy przemocy – ale ODDZIELNIE.

Należy pamiętać, że:
- wszczęcie procedury NK nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
- w celu udokumentowania obrażeń fizycznych osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie należy się BEZPŁATNE zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń.

Najważniejsze podstawy prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
- Wytyczne nr 2 KGP z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty".
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 października 2010 r. w sprawie zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Bazy danych placówek świadczących pomoc dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie:

KOORDYNATORZY NIEBIESKIEJ KARTY
BAZA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

BAZA PODMIOTÓW NADZORUJĄCYCH REALIZACJĘ PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014-2020
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

PRZEWODNICZĄCY ZI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO