Ta strona używa plików cookie!
close

Obwiniony

Data dodania: 30 lipca 2015 r.

W postępowaniu w sprawach o wykroczenia obwiniony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiada określone uprawnienia oraz obowiązki.

Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określił szczegółowy zakres praw i obowiązków obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Osoba biorąca udział w czynności procesowej, jaką jest przesłuchanie osoby, zostaje zapoznana z treścią przysługujących jej praw i obowiązków jednocześnie otrzymując ich treść w formie pisemnej 

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

 

Na podstawie art. 67 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.


 

Minister Sprawiedliwości: B. Budka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21 i 396.

Załącznik 1. [WZÓR – POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH OBWINIONEGO W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE O WYKROCZENIE]

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. (poz. 769)

 

WZÓR POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH OBWINIONEGO W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE O WYKROCZENIE

 

Obwinionemu w postępowaniu w sprawie o wykroczenie przysługują wymienione poniżej uprawnienia:

 

1. Prawo do składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, bez konieczności podania przyczyn odmowy (art. 20 § 3, art. 175 k.p.k.1)).

 

2. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. Jeżeli obwiniony wykaże, że nie stać go na obrońcę, sąd może wyznaczyć obrońcę z urzędu (art. 22). W wypadku skazania obwiniony może zostać obciążony kosztami obrony z urzędu (art. 119, art. 627 k.p.k.).

 

3. Jeżeli obwiniony nie zna wystarczająco języka polskiego – prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, także przy kontaktach z obrońcą (art. 20 § 3, art. 72 § 1 i 2 k.p.k.).

 

4. Prawo do otrzymania odpisu wniosku o ukaranie (art. 67 § 1).

 

5. Prawo do przeglądania akt sprawy (art. 67 § 2).

 

6. Prawo do złożenia wniosku o skazanie na zaproponowaną przez siebie karę bez rozprawy (art. 58 § 3).

 

7. Prawo do złożenia wniosku o skazanie na zaproponowaną przez siebie karę bez postępowania dowodowego – do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania przed sądem (art. 73).

 

8. Prawo do złożenia wniosku o przesłuchanie świadków lub o przeprowadzenie innych dowodów. Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o terminie rozprawy (art. 67 § 2).

 

9. W postępowaniu przyspieszonym wniosek o ukaranie może być złożony ustnie do protokołu. Obwiniony jest obowiązany pozostać do dyspozycji sądu. W przeciwnym wypadku orzeczenie zostanie wydane pod jego nieobecność (art. 92 § 1 pkt 1 i 3). Uzasadnienie wyroku sporządza się tylko na wniosek złożony ustnie bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku (art. 92 § 1 pkt 5). Obwiniony może się odwołać od wyroku w terminie 3 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli wyrok został wydany pod jego nieobecność – w terminie 3 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia (art. 92 § 1 pkt 6). W postępowaniu przyspieszonym sprawca może uczestniczyć w czynnościach sądowych i składać wyjaśnienia w drodze wideokonferencji (art. 91 § 2a).

 

Obwiniony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść (art. 20 § 3, art. 74 § 1 k.p.k.). Jest jednak obowiązany poddać się:

 

1. oględzinom ciała i badaniom niepołączonym z naruszeniem ciała, pobraniu odcisków palców, fotografowaniu oraz okazaniu innym osobom (art. 20 § 3, art. 74 § 2 pkt 1 k.p.k.);

 

2. badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że nie zagraża to zdrowiu, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne (zwłaszcza pobranie krwi, włosów lub wydzielin organizmu, np. śliny); badania powinny być przeprowadzone przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia (art. 20 § 3, art. 74 § 2 pkt 2 k.p.k.);

 

3. pobraniu przez policjanta wymazu ze śluzówki policzków, o ile jest to konieczne i nie zagraża zdrowiu (art. 20 § 3, art. 74 § 2 pkt 3 k.p.k).

 

Obwiniony jest obowiązany również:

 

1. zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż 7 dni, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie, i stawiać się na każde wezwanie; w wypadku niestawiennictwa obwiniony może być zatrzymany i sprowadzony przymusowo (art. 20 § 3, art. 75 § 1 i 2 k.p.k.) albo postępowanie będzie prowadzone pod jego nieobecność i zostanie wydany wyrok zaoczny (art. 71 § 2 i § 4, art. 67 § 2);

 

2. wskazać adres, na który kierowana będzie korespondencja; w przeciwnym wypadku czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność obwinionego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 38 § 1, art. 133 § 2 k.p.k., art. 67 § 2);

 

3. wskazać adres dla doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność obwinionego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 38 § 1, art. 138 k.p.k., art. 67 § 2);

 

4. podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym także z powodu pozbawienia wolno- ści w innej sprawie (tymczasowego aresztowania, osadzenia w zakładzie karnym w celu odbycia kary); w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność obwinionego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 38 § 1, art. 139 k.p.k., art. 67 § 2).

 

Potwierdzam otrzymanie pouczenia”

 

-----------------------------------------------

(data, podpis)

 

1) Jeżeli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.). Skrót „k.p.k.” oznacza ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).