Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-022-035-004/PU/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski w trakcie spotkań i ćwiczeń w ramach mikroprojektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Termin wykonania usługi: I termin: dwudniowe spotkanie zespołu roboczego (27-28.03.2019 r.), II termin: dwudniowe spotkanie w kwietniu/ maju 2019 r., III termin: dwudniowe ćwiczenia w październiku lub listopadzie 2019 r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia – zakres czynności, terminy i godziny tłumaczeń jak i pozostałe warunki wykonania zamówienia zostały opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia – formularz ofertowy jak i w załączniku nr 2 do zaproszenia – IPU. Ostateczne daty szkoleń, ćwiczeń wskazanych w pkt. 1 w terminach II-III Zamawiający przekaże nie później niż 14 dni kalendarzowych przed datą planowanego szkolenia/ćwiczenia. Miejsce realizacji usługi tłumaczeniowej będzie miało miejsce na terenie powiatu lubańskiego lub bolesławieckiego lub lwóweckiego lub zgorzeleckiego lub złotoryjskiego. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana Wykonawcy najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed każdym terminem (I termin – III termin) rozpoczęcia usługi tłumaczeniowej.

79540000-1

2019-02-19

2019-02-27 11:00

Pu-2380-024-032-006/T/2019/AB

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeglądów i obsługi, dezynfekcji oraz naprawy klimatyzacji samochodowych dla garnizonu Policji dolnośląskiej, które polegać będą na: 3.1.1. w przypadku przeglądu i obsługi (§ 1 ust. 1 lit. a IPU): 3.1.1.1. opróżnieniu układu klimatyzacji, 3.1.1.2. teście (sprawdzeniu) szczelności układu klimatyzacji, 3.1.1.3. napełnieniu układu klimatyzacji olejem i czynnikiem chłodniczym, 3.1.2. w przypadku dezynfekcji (§ 1 ust. 1 lit. b IPU): 3.1.2.1. czyszczeniu układu klimatyzacji przy użyciu środków bakterio i grzybobójczych oraz wymianie filtra przeciwpyłowego (kabinowego), 3.1.3. w przypadku naprawy: 3.1.3.1. zdiagnozowaniu zakresu usterki, 3.1.3.2. przedstawieniu kosztorysu naprawy, 3.1.3.3. uzyskaniu akceptacji kosztorysu i zgody na usunięcie usterki, 3.1.3.4. wykonaniu naprawy. 3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać na wszystkie części postępowania. Wymaga się złożenia oferty obejmującej całość robót i czynności opisanych w Zaproszeniu do składania ofert i w załącznikach dla danej części zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 3.2.1. Część 1 postępowania – usługi w zakresie przeglądów i obsługi (punkt 3.1.1.) oraz dezynfekcji (punkt 3.1.2.) klimatyzacji samochodowych pojazdów służbowych na terenie miasta Wałbrzycha, planowana ilość tych usług w 200 pojazdach. 3.2.2. Część 2 postępowania – usługi w zakresie przeglądów i obsługi (punkt 3.1.1.) oraz dezynfekcji (punkt 3.1.2.) klimatyzacji samochodowych pojazdów służbowych na terenie miasta Jelenia Góra, planowana ilość tych usług w 100 pojazdach. 3.3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do Zaproszenia; dalej: IPU), które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

50730000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

2019-02-18

2019-03-04 11:00

PU-2380-031-036-007/C/2019/ML

Wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń PDOZ w budynku administracyjnym KPP w Świdnicy, przy ul. Jagiellońskiej 23

45331200-8

2019-02-18

2019-03-01 11:00

Pu-2380-023-031-005/T/2019/AB

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akumulatorów do służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu; oznaczenie sprawy Pu-2380-023-031-005/T/2019/AB. Minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne dotyczące przedmiotu zamówienia określono w niniejszym Zaproszeniu, w szczególności w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zaproszenia) i Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do Zaproszenia). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej: IPU), które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.4. Dostarczane akumulatory muszą być fabrycznie nowe, nie używane, nie regenerowane, pierwszego gatunku, wolne od wad oraz nie starsze niż 3 miesiące od daty produkcji w pełni przygotowane do eksploatacji.

31430000-9 - Akumulatory elektryczne

2019-02-18

2019-03-04 11:00

PU-2380-021-016-003/M/2019/IR

Zakup 120 sztuk pasów skórzanych białych z koalicyjką wykonanych wg wzoru zatwierdzonego przez BLP KGP dla policjantów jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. dolnośląskiego.

18425000-4

2019-02-14

2019-02-26 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20