]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-049-057-011/F/2017/AB

1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych polegających na badaniu lekarskim osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. całodobowe świadczenie przez Wykonawcę usług medycznych w postaci badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych, przewidzianych w art. 15 ust 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 335) oraz wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 wskazanej ustawy – Rozporządzeniu MSW z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z dnia 5 października 2012 r., poz. 1102), a także na podstawie art. 15 ust. 10 wskazanej ustawy – Rozporządzeniu MSW z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 638) na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. 2.2. pobranie krwi wraz z niezbędnymi badaniami dotyczącymi pobrania krwi oraz sporządzaniem dokumentacji (protokołu) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2153). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dot. sposobu realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2 do Zaproszenia – Istotne Postanowienia Umowy

85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia

2017-02-15

2017-02-24 11:00

PU-2380-050-022-013/M/2017/MA

Dostawa 300 sztuk kamizelek odblaskowych i 100 kompletów narękawków odblaskowych

35113440-5

2017-02-14

2017-02-28 11:00

Pu-2380-048-056-010/F/2017/JP

Badanie osób zatrzymanych w KPP Kamienna Góra

85100000-0

2017-02-10

2017-02-23 10:00

PU-2380-047-070-012/C/2017/ML

Unieszkodliwianie poprzez spalanie odpadów w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych o kodach: 20 01 32, 18 01 09 zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz 1923) będących w posiadaniu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

90520000-8

2017-02-09

2017-02-17 10:00

PU-2380-044-064-009/T/2017/AB

III.1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja ubezpieczenia komunikacyjnego AC (Auto-Casco) dla 3 szt. pojazdów służbowych marki VOLVO V70, Opel Insygnia i VW Passat przez okres 12 miesięcy, zakupionych za środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – projekt PL 0427 – Wzmocnienie służb operacyjnych policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji; oznaczenie sprawy PU-2380-044-064-009/T/2017/AB. III.2. Ubezpieczenie komunikacyjne AC (Auto-Casco) winno obejmować: III.2.1. Pełny zakres ochrony w ruchu i postoju; III.2.2. Kradzież pojazdu wraz z wyposażeniem; III.2.3. Zniesienie udziału własnego; III.2.4. Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie; III.2.5. Zakres działania na terytorium UE; III.2.6. Termin zawarcia polisy ubezpieczeniowej: na okres 12 miesięcy od dnia 11.02.2017 r. do dnia 10.02.2018 r.; III.2.7. Termin płatności: 30 dni przelewem od daty obowiązywania polis ubezpieczeniowych wystawionych na każdy pojazd oddzielnie; III.2.8. Ubezpieczenie będzie zawarte na warunkach określonych przez wykonawcę w Ogólnych warunkach ubezpieczenia AC (Auto-Casco) Wykonawcy obowiązujących w dniu składania ofert. III.2.9. Ubezpieczenie AC (Auto-Casco) na okres 12 miesięcy dla każdego samochodu; III.2.10. Zawarcie ubezpieczenia zostanie potwierdzone wystawieniem przez Wykonawcę polis ubezpieczeniowych AC (Auto-Casco) na każdy z pojazdów oddzielnie, zgodnie z ofertą złożoną Zamawiającemu

66514110-0 – Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

2017-02-02

2017-02-08 10:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20