Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-118-019-087/2019/MA

Usługa hotelowa z wyżywieniem w terminie 26-27.06.2019 r. dla 19 osób, w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej” nr ERN-PL-18.11.19-603 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022

55270000-3

2019-06-05

2019-06-13 11:00

PU-2380-116-003-086/2019/ESZ

Dostawa środków higieny indywidualnej dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu

18424300-0 – Rękawice jednorazowe; 33199000-1 Odzież medyczna; 35113400-3 – Odzież ochronna i zabezpieczająca

2019-06-04

2019-06-12 11:00

PU-2380-115-005-085/2019/IR

Zakup odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu. Postępowanie składa się z sześciu części.

24950000-8 ; 24900000-3

2019-06-04

2019-06-18 11:00

PU-2380-089-018-063/2019/AB

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i modernizacja budynku Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach projektu – „Policja też może być EKO - wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Bolków, Strzegom, Jaworzyna Śląska” nr POIS.01.03.01-00-0189/16, współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. 2. Termin realizacji zamówienia do dnia 30/10/2020 r. od dnia podpisania umowy. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie objętym załączoną dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramem rzeczowo – finansowym, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach i w terminach określonych w umowie. 3. Inwestycja podzielona jest na dwie części, które nie stanowią odrębnych części postępowania: 3.1. Kompleksowa termomodernizacja obiektu 3.2. Modernizacja obiektu 3.3. Prace nad realizacją obu części przebiegają jednocześnie. 4. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: 4.1. Projektu budowlanego – załącznik nr 3 do SIWZ. 4.2. Projektu wykonawczego – załącznik nr 4 do SIWZ. 4.3. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – załącznik nr 5 do SIWZ. 4.4. Przedmiarów robót stanowiących materiał pomocniczy – załącznik nr 6 do SIWZ. 4.5. Wzoru Tablicy informacyjnej i pamiątkowej – załącznik nr 7 do SIWZ. 4.6. Ekspertyzy przyrodniczej z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej budynku – załącznik nr 8 do SIWZ. 4.7. Warunki realizacji całości przedmiotu zamówienia określono szczegółowo w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej w tekście: IPU) stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

45000000‐7 ; 45110000‐1 ; 45111100‐9 ; 45111220‐6 ; 45210000‐2 ; 45421152‐4 ; 45262321‐7 ; 45453000‐7 ; 45400000‐1 ; 45421131‐1 ; 45421131‐8 ; 45421146‐9 ; 45430000‐0 ; 45450000‐6 ; 45410000‐4 ; 45432114‐6 ; 45431000‐7 ; 45431200‐9 ; 45442100‐8 ; 45300000‐0 ; 45330000‐9 ; 45332000‐3 ; 45331000‐6 ; 45310000‐3

2019-06-03

2019-07-10 10:00

PU-2380-113-032-083/2019/ML

Wykonywanie usług parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Głogowie, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubinie, KPP w Oławie, KPP w Oleśnicy, KPP w Polkowicach, KPP w Środzie Śl., KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Ząbkowicach Śl.

98351100-9

2019-05-31

2019-06-14 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20