]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-422-060-259/2017/AB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów doręcznych standardu DMR w ilości 143 sztuk, zgodnych ze specyfikacją techniczno-jakościową określoną w Opisie minimalnych parametrów technicznych, stanowiącym załącznik numer 1A do niniejszej SIWZ

32236000-6 - Radiotelefony

2017-11-21

2017-11-29 11:00

PU-2380-427-002-262/2017/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej przeciwko HIV. Postępowanie zostało podzielone na 2 części: Część 1: obejmuje dostawę rękawic nitrylowych niebieskich opisanego w załączniku nr 1.1 do SIWZ. Część 2: obejmuje dostawę płynu do odkażania rąk (200 ml z pompką) opisanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ.

18424300-0 24455000-8

2017-11-20

2017-11-29 12:00

Pu-2380-424-062-260/2017/JP

dostawa urządzeń stanowiących elementy systemów monitoringów wizyjnych CCTV.

32333200-8

2017-11-17

2017-11-27 11:00

Pu-2380-402-032-249/2017/JP

Wykonywanie usług przechowywania (parkowania) depozytów tj. pojazdów oraz części samochodów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym KPP w Wołowie.

98351100-9

2017-11-17

2017-11-30 11:00

PU-2380-417-061-257/2017/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowych kamer wideo ze statywem. Minimalne szczegółowe wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne oraz szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia zostały określone przez Zamawiającego w załączniku numer 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis minimalnych parametrów technicznych. Wymagania dotyczące warunków realizacji, odbiorów i warunków płatności zostały określone w IPU, które stanowią załączniku nr 2 do SIWZ . Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewidział prawo opcji. Warunki skorzystania z prawa opcji opisano w Roz. II SIWZ oraz w IPU.

38651600-9

2017-11-17

2017-11-27 13:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20