Ta strona używa plików cookie!
close

Służba w Policji

Data dodania: 30 lipca 2015 r.

Kompania honorowa

kreska dekoracyjna

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

FILM PREZENTUJĄCY PRACĘ DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI 

 

 

kreska dekoracyjna

PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:

 • uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestniczyć w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

kreska dekoracyjna

Zestaw 3 zdjęć: dwie policjantki, policjantka na motorówce, policjanci SPAP

kreska dekoracyjna

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia
przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (KLIKNIJ)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały      dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.    

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w:

 • Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Połbina 1
 • Wydziale Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31/33,
 • siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego (KLIKNIJ).

Dokumenty można składać w dowolnym terminie, w dni robocze.

kreska dekoracyjna

Baner składający się z 3 zdjęć: dwie policjantki, policyjny helikopter, dwóch policjantów

kreska dekoracyjna

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

 • Test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego (KLIKNIJ)
 • Test sprawności fizycznej (KLIKNIJ)
 • Test psychologiczny (KLIKNIJ)
 • Rozmowa kwalifikacyjna (KLIKNIJ)
 • Ustalenie przez komisję lekarską  zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji (KLIKNIJ)
 • Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (KLIKNIJ)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2045).

kreska dekoracyjna

Baner zkładający się z 3 zdjęć: policjanci z Komisarzem Lwem, policyjny radiowóz, pies policyjny

kreska dekoracyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • podczas spotkania z kierownictwem komendy, w której chcesz służyć. Umów się na takie spotkanie wypełniając  FORMULARZ KONTAKTOWY (KLIKNIJ)
 • osobiście w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1
 • w specjalnie zorganizowane DNI OTWARTE DLA KANDYDATA (KLIKNIJ)
 • w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego (KLIKNIJ)
 • pod numerami telefonu: 

tel. (71) 340-40-44
tel. (71) 340-34-47
tel. (71) 340-48-56
tel. (71) 340-35-08

kreska dekoracyjnaNowe policyjne radiowozy

kreska dekoracyjna

NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
2 września 2019 r.
7 listopada 2019 r.
30 grudnia 2019 r.

kreska dekoracyjna

Obrazek prezentu zdjęcia policjantów podczas pracy, który po kliknięciu przenosi nas to policyjnego informatora dla kandydatów do Policji

kreska dekoracyjna

FILM ZREALIZOWANY PRZEZ KOMENDĘ GŁÓWNĄ POLICJI PREZENTUJĄCY CODZIENNĄ PRACĘ FUNKCJONARIUSZY

 

 

kreska dekoracyjna

 

OFERTY STUDIÓW I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU NAUKA O POLICJI W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

 

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:

  - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2019 roku  zmieniające     rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2045).

 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 742)

 - Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 2018 poz. 2035)