Ta strona używa plików cookie!
close

Praktyki studenckie i staże

Data dodania: 30 lipca 2015 r.

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ  POLICJI  WE  WROCŁAWIU


1. Wymagane dokumenty:

 • imienne  skierowanie  na  prakty  wydane  przez  Uczelnię,
 • projekt  umowy  lub  porozumienia  o  odbycie praktyki,
 • wypełniony   wniosek   o  wyrażenie  zgody  na  odbycie  praktyki  studenckiej,
 • program  praktyk,
 • kserokopia  dowodu  osobistego,
 • kserokopia     dokumentu      potwierdzającego      ubezpieczenie     od      następstw nieszczęśliwych   wypadków,
 • oświadczenie    o    niekaralności     za     przestępstwo     ścigane     z    oskarżenia publicznego  lub  za  przestępstwo  skarbowe.

 

2. Termin i miejsce składania dokumentów.

Najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, zainteresowana osoba składa komplet dokumentów w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 lub drogą pocztową na adres  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,50-040; ul. Podwale 31-33 z dopiskiem Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu „praktyki studenckie”.

 

3. Warunki rozpatrywania wniosków o odbycie praktyk studenckich.

 1. złożenie  wniosku o odbycie  praktyki  studenckiej  wraz  z  kompletem  pozostałych dokumentów z zachowaniem wymaganego terminu;
 2. zakres  zadań  komórki organizacyjnej  KWP we Wrocławiu  powinien  pozwalać  na zrealizowanie praktyki zgodnie z jej programem;
 3. w   zależności   od   aktualnych    możliwości    komórki    organizacyjnej   KWP      we Wrocławiu, termin  odbycia  praktyki  przez  studenta  może  zostać  zmieniony;
 4. liczba  miejsc odbywania  praktyk podyktowana jest aktualnymi możliwości organizacyjnymi   KWP  we  Wrocławiu, stąd  spełnienie  przez  studenta wszystkich kryteriów  formalnych  nie  gwarantuje  przyjęcia  na  praktykę;
 5. wniosek  o  odbycie  praktyki  może   zostać  rozpatrzony  negatywnie  bez  podania przyczyn;
 6. wnioski  rozpatrywane  są  w  terminie do 30 dni od daty wpływu;
 7. pozytywne rozpatrzenie wniosku  na odbycie praktyki studenckiej daje  podstawę  do  zawarcia  umowy/porozumienia  pomiędzy reprezentującym Uczelnię  a Komendantem  Wojewódzkim  Policji  we  Wrocławiu;
 8. informacja o sposobie  rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej    przekazywana   jest   zainteresowanej   osobie   drogą   elektroniczną,  pocztową lub telefonicznie.

 

4. Pozostałe informacje.

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych,  studentowi  odbywającemu praktykę mogą być udostępniane  tylko  dokumenty oraz informacje jawne;
 2. po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w  formie określonej przez Uczelnię;
 3. praktyki  studenckie  realizowane są w KWP we Wrocławiu nieodpłatne.  KWP we Wrocławiu  nie  pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w trakcie praktyk,  jak również  nie ponosi kosztów leczenia studenta.

 

5. Informacje dotyczące odbywania praktyk w komendach miejskich, powiatowych Policji woj. dolnośląskiego.

 1. osoba zainteresowana odbyciem praktyki studenckiej w komendzie miejskiej, powiatowej Policji woj. dolnośląskiego zobowiązana jest do złożenia w/w dokumentów we właściwej terytorialnie  jednostce;
 2. o przyjęciu studenta decyduje właściwy komendant miejski, powiatowy policji woj. dolnośląskiego


Studentów i uczelnie zachęcamy również do zapoznania się z wykazem urzędów i jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów, w których organizuje się praktyki studenckie. Szczegółowe informacje można uzyskać  na stronie  Departamentu Służby Cywilnej KPRM.


Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia.
 2. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej.

 

Praktyki studenckie:

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

 

tel.: 71 340-43-02
tel.: 71 340-36-08

fax.: 71 340-43-42
mail: naczelnik.doboru-szkolenia@wr.policja.gov.pl
 

Dokumenty proszę składać na recepcji przy ul.  Podwale 31-33.
Praktyki studenckie odbywają się od 1 maja do 31 października.
 
 
Staże:

Wydział Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

 
tel.  71 340-48-15

tel.: +48 71 340-32-99
fax.: +48 71 340-36-18
mail: kadry.kwp@wr.policja.gov.pl