Ta strona używa plików cookie!
close

Terroryzm

Data dodania: 5 września 2016 r.
 
 • Koncepcja działań prewencyjnych ukierunkowanych na aktywność profilaktyczną w zakresie podnoszenia świadomości i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym pn. „ALFA”.

  Projekt sfinansowany ze środków "Fundacja PZU"

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

    Wydarzenia z ostatnich kilku lat pokazują, że nie ma kraju wolnego od zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Terroryzm stanowi obecnie jedno z największych wyzwań w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa zarówno z perspektywy światowej, jak również lokalnej. Wprawdzie Polska nie była dotychczas bezpośrednim celem ataku terrorystycznego, jednak niebezpieczeństwo takie może wystąpić
w związku z zaangażowaniem naszego kraju w działania społeczności międzynarodowej, ukierunkowane na przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu.

 

Program edukacyjno-informacyjny pn. „ALFA” skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego. Wpisuje się on w założenia „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019” (Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r.), w którym zdefiniowane zostały zadania dla Policji.

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r. do podstawowych zadań Policji należą m.in.:

 

Policja odgrywa również kluczową rolę w odniesieniu do reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym pozostaje ona wiodącą w zakresie fizycznego zwalczania terroryzmu, prowadzenia negocjacji oraz działań minersko-pirotechnicznych. Istotnym elementem działalności Policji jest także edukacja społeczna na rzecz przeciwdziałania przestępczości.

Zgodnie z Planem działania „Narodowego Programu Antyterrorystycznego...” priorytetem nr 1 (zawartym w celu szczegółowym: poprawa zdolności do zapobiegania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym), jest prowadzenie działalności profilaktycznej ukierunkowanej na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym, w tym sporządzanie programów edukacyjnych.

 

W ramach realizacji priorytetu nr 1, w Komendzie Głównej Policji została opracowana „Ramowa koncepcja realizacji szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych dot. zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym”. Zgodnie z założeniami koncepcji, jednostki Policji na terenie całego kraju zobligowane zostały do przeprowadzenia szkoleń dotyczących postępowania w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej.

 

W wyniku szkoleń zrealizowanych na terenie Dolnego Śląska przeszkolono łącznie 2176 osób, w tym przedstawicieli :

 

Program „ALFA” częściowo stanowi kontynuację przeprowadzonych już szkoleń, został jednak znacznie rozszerzony. Zakłada on nie tylko edukowanie kadry pedagogicznej w zakresie zachowania się w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej, ale głównie szkolenie dzieci i młodzieży nt. prawidłowego zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym. 

 

Dzieci i młodzież to nie jedyna grupa, do której skierowany jest ten program. Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie wiedzy ogółu mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Z informacjami na ten temat Policja dolnośląska chce dotrzeć do studentów, osób starszych (spotkania, prelekcje), a także do wszystkich mieszkańców (poprzez informacje medialne, plakaty, ulotki, informacje na banerach reklamowych, tablicach informacyjnych/reklamowych w środkach komunikacji zbiorowej itp.)

 

Nazwa programu „ALFA” nawiązuje do pierwszego z czterech międzynarodowych stopni alarmowych wprowadzanych w zależności od skali i rodzaju zagrożenia terrorystycznego.

 

CELE PROGRAMU

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,

 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym
  i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,

 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
  i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

​KONCEPCJA "ALFA" ZAKŁADA:

 1. Edukację kadry pedagogicznej w zakresie zachowania się w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej oraz prawidłowego zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

 2. Edukację dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

 3. Edukację seniorów.

 4. Edukację studentów.

 

PROJEKT SFINANSOWANY PRZEZ FUNDACJĘ PZU.

 

 

REALIZACJA KONCEPCJI --------> TUTAJ