Ta strona używa plików cookie!
close

Notatka ze zdarzenia drogowego

Data dodania: 28 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym osoba uczestnicząca w wypadku drogowym (wypadku w szerokim rozumieniu, a więc i kolizji) jest obowiązana na żądanie drugiego uczestnika zdarzenia podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Poszkodowany w wyniku zdarzenia drogowego posiadając dane opisane w art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym może zgłosić tzw. szkodę odpowiedniemu ubezpieczycielowi, który zwraca się do Policji o dodatkowe informacje na temat zdarzenia.

Jednostki Policji woj. dolnośląskiego udzielają, na pisemny wniosek podmiotów określonych w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, ze zm.) lub podmiotów działających w imieniu zakładu ubezpieczeń, informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały o zdarzeniu pozostającym w zainteresowaniu ww. podmiotów.

W praktyce często występują jednak sytuacje gdy to uczestnicy zdarzenia, właściciele pojazdów zwracają się do Policji o podanie danych na temat wypadku/kolizji jego uczestników, czy też wydanie sporządzonych notatek.

Przedmiotowe informacje są udzielane w formie zaświadczenia.

Policja może wydać zaświadczenie na prośbę osoby, która na piśmie (wniosek) umotywuje potrzebę posiadania takiego zaświadczenia o zdarzeniu drogowym wraz z uiszczoną opłatą skarbową, którą należy dokonać w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce wydania zaświadczenia. Wskazane jest by w tytule przelewu wpisać, iż wpłata dotyczy zaświadczenia na temat zdarzenia drogowego nr sprawy KW/ID/l.dz./itp.

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Do wydawania zaświadczeń stosuje się przepisy działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).