Ta strona używa plików cookie!
close

Seniorzy

Data dodania: 28 lipca 2015 r.

Wojewódzki Konkurs - nagraj film pn. "Babciu nie oddawaj pieniędzy - to nie akcja policyjna!!!"

Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne Konkursu

1. Organizatorem konkursu „Babciu nie oddawaj pieniędzy - to nie akcja policyjna!!!” jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zwany dalej „Organizatorem”.

 

2. Celami głównymi konkursu jest:

 

- edukacja społeczna z zakresu oszustw seniorów metodą na tzw. „policjanta”

- dotarcie do osób starszych, samotnie funkcjonujących, mało aktywnych, którzy nie integrują się w życiu społecznym

- propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie,

- zaangażowanie dzieci i młodzieży w twórcze działania na rzecz seniorów.

 

3. Celami pośrednimi konkursu są:

 

- edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa osób starszych,

- kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich i rodzinnych,

§ 2

Zasady udziału w Konkursie

4. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty.

5. Konkurs jest dedykowany dla dzieci w szkołach podstawowych i młodzieży
w szkołach średnich. Oznacza to, że w przyznawaniu nagród komisja w klasyfikacjach weźmie pod uwagę wiek dzieci ze względu na równość szans.

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest praca grupowa klas, polegająca na nagraniu krótkiego, max. 3 minutowego spotu reklamowego, zaadresowanego do seniorów, nawołującego do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zakresie oszustw popełnianych na rzecz osób starszych i samotnych.

a) Tematem przewodnim kampanii społecznej jest uświadomienie odbiorcom, w tym głównie seniorom, że sprawcy oszustw na tzw. „policjanta”, pod pretekstem pomocy Policji wyłudzają od osób starszych pieniądze i kosztowności.

b) Propagowanie wiedzy na temat prawidłowości zachowań w przypadku zagrożeń ze strony oszustów i złodziei.

7. Spot winien być opracowany w formie filmu – zawierającego obraz i dźwięk.

8. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora o tym, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, a materiały w nich wykorzystane nie będą naruszać własności intelektualnej w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich.

9. Reklama społeczna powinna być zaadresowana do seniora - babci, dziadka, cioci, wujka, sąsiada itp., w której pojawią się:

a) ostrzeżenia o współczesnej metodzie oszustw na tzw. „policjanta”:

- gdzie sprawcy podszywając się pod funkcjonariuszy Policji pod legendą ratowania pieniędzy z zagrożonego konta bankowego, nakłaniają osoby do wzięcia kredytu, bądź zrobienia przelewu na wskazane konto,

- przekazywania pieniędzy Policji pod pretekstem wzięcia udziału w akcji policyjnej
i zatrzymaniu sprawców oszustw na tzw. „wnuka”.

b) porady i wskazówki jak można uniknąć tego typu zagrożeń,

c) zapewnień wsparcia w sytuacjach wątpliwych ze strony rodziny, bliskich, instytucji bądź Policji.

10. Forma spotu reklamowego jest dowolna, a podczas oceny prac pod uwagę będą brane następujące kryteria:

a) Pomysłowość

b) Treść i budowa przekazu

c) Inwencja twórcza

d) Dopasowanie treści i przekazu do tematyki konkursowej.

11. Prace muszą być pracami autorskimi, nie nagrodzonymi w innych konkursach.

12. Praca zostaje dopuszczona do konkursu pod warunkiem dołączenia do niej pisemnego Oświadczenia – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 3

Nagrody w Konkursie

13. Wśród nagród przewidziane są:

a) Wizyta w Teatrze Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu – zwiedzanie teatru dla całej klasy, w tym w programie wycieczki „zaglądanie za kulisy i inne niedostępne dla widzów miejsca, codzienne zajęcia pracowników teatru, obejrzenie najpiękniejszej w Polsce modernistycznej widowni oraz przedstawienie techniki muzycznej wykorzystywanej przez realizatorów dźwięku podczas spektakli, kulisy sceny, zaplecze techniczne, scenografie,

b) Wizyta dla całej klasy we wrocławskim Humanitarium,

c) Wizyta w klasie maskotki „Komisarza Lwa” oraz przewodnika z psem służbowym.

d) W programie uwzględniono instruktaż z zakresu prawidłowości zachowania się w przypadku kontaktu z obcym psem, prezentacja posłuszeństwa psa służbowego.

14. Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu zastrzega sobie prawo zmiany wygranej na inną w przypadku wycofania się z umowy podmiotów, o których mowa w ust. 12, bez winy leżącej po stronie organizatora.

15. Prace można wysyłać w formie nagrania video w formacie *.avi lub *.mp4 - na płycie CD lub DVD - pocztą na adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wydział Prewencji, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław - z dopiskiem „Konkurs – Bezpieczny Senior”. W załączeniu należy przesłać Oświadczenie o którym mowa
§2 pkt. 12.

16. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z pozwoleniem do dysponowania wysłanym materiałem do celów dydaktycznych, reklamowych i edukacyjnych przez KWP we Wrocławiu.

§ 4

Termin i miejsce nadesłania prac

 

 

17. Konkurs rozpoczyna się 30 października i trwa do 13 lutego 2018 r.

18.W terminie do 28 lutego 2017 roku komisja powołana przez organizatora w składzie: Naczelnik Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu, Psycholog Policyjny KWP we Wrocławiu oraz przedstawiciel wskazany przez Kuratorium Oświaty, dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni zwycięzców poszczególnych nagród.

 

19. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 marca 2018 roku.

 

20. Wyniki nagrodzonych będą opublikowane na stronie internetowej KWP we Wrocławiu w zakładce Porady->Rodzina->Seniorzy-> Koncepcja Wojewódzka Bezpieczny Senior.

 

21. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej KWP we Wrocławiu.

 

Załącznik nr 1

 

 

Pieczęć szkoły

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej pracę na konkurs

 

………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail oraz telefon kontaktowy do w/w

 

………………………………………………………………………………………….

Adres szkoły i dane klasy biorącej udział w Konkursie

 

 

 

Oświadczam, że posiadam zgody rodziców dzieci biorących udział w Konkursie pn. „Babciu nie oddawaj pieniędzy - to nie akcja policyjna!!!” organizowany przez Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu

 

Oświadczam, że posiadam zgodę na publikację wizerunku osób biorących udział w spocie reklamowym na rzecz bezpieczeństwa seniorów do celów związanych z Konkursem o charakterze edukacyjno-reklamowym.

 

Oświadczam, że jako osoba nadzorująca pracę konkursową posiadam i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do projektu spotu reklamowego i jego wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji.

 

 

 

 

 

………………………………………………….

Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej pracę na Konkurs

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzki Konkurs - napisz list "Kochana Babciu, Najdroższy Dziadku"

WYNIKI KONKURSU:
w kategorii indywidualnej:

I MIEJSCE - Olgierd Hodel - Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie, 58-160 Świebodzice
II MIEJSCE - Weronika Pryciak - 
Zespół Szkolono-Przedszkolny, 
ul. Chabrowa 99, 52-200 Wysoka
III MIEJSCE - Zuzia Raszkiewicz - 
Zespół Szkół Publicznych, 
ul. Wojska Polskiego 3a, 56-100 Lubiąż

w kategorii grupowej:
I MIEJSCE - Klasa IV B - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Żołnierzy Armii Krajowej 21, 55-200 Oława

II MIEJSCE - Klasa V B - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wyszyńskiego 24, 55-120 Oborniki Śląskie

III MIEJSCE - Klasa IV B - Szkoła Podstawowa, ul. Głogowska 19, 67-222 Jerzmanowa
Szczegóły Konkursu ------> TUTAJ

 

* KONCEPCJA WOJEWÓDZKA "BEZPIECZNY SENIOR"

Relacja z finału konkursu -----> http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/127898,Dolnoslascy-policjanci-na-rzecz-bezpieczenstwa-seniorow.html?search=3292\

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* SENIORZE NIE DAJ SIĘ NABRAĆ! - JAK NIE ZOSTAĆ OFIARĄ OSZUSTWA "NA WNUCZKA"

* NIE ZNASZ? - NIE OTWIERAJ! - KAMPANIA SPOŁECZNA OSTRZEGAJĄCA OSOBY STARSZE PRZED OSZUSTWAMI.

* AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------