Ta strona używa plików cookie!
close

Pracownicy ochrony

Data dodania: 30 lipca 2015 r.
 

KWALIFIKOWANY  PRACOWNIK  OCHRONY  FIZYCZNEJ ORAZ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO 

 

W dniu 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz.829) dotyczące zawodu pracownika ochrony.


Osoby posiadające na dzień 31 grudnia 2013 roku ważne licencje z urzędu zostaną wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub/i na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Nie są wymagane z ich strony żadne dodatkowe działania.


 

Obowiązujące akty prawne regulujące kwestię kwalifikowanych pracowników ochrony:

 

1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.

2.  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. 

    poz. 482);

3.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób 

     ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U

     z 2013 r. poz. 1715);

4.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń

     i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego,

     samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony

     osób i mienia(Dz. U z 2013 r. poz. 1688),

5.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę

     kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników

     zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1628).

 

 

1. WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ:

 

    Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

 

1.   posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej   Konfederacji

      Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  strony umowy

      Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2.   ukończyła 21 lat,
3.   ukończyła co najmniej gimnazjum,
4.   ma pełną zdolność do czynności prawnych,
5.   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie
      karne o takie przestępstwo,
6.   posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta
      powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję
      informacji albo w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
      Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy
     o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw przez
      organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
      tej osoby,
7.   posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i
      psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
8.   posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik
      interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
 

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Osoby zainteresowane wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:

1.   pisemny wniosek o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

2.   dokument potwierdzający posiadane wykształcenie;

3.   oświadczenie wnioskodawcy: (złożone osobiście w obecności pracownika "WPA" KWP we Wrocławiu)

a)   o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)   o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nie toczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania   

       karnego o  takie przestępstwa,

4.    dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie

      wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa          

      związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę

      kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o których mowa w art. 26 ust. 7 ustawy o ochronie osób i

      mienia,

5.   orzeczenia, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy o ochronie osób i mienia,

6.   decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej, jeżeli taka decyzja była

      wydana,

 7.  oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia (według stawek

      określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z

      późn zm.).

 8.  Opłatę skarbową należy dokonać na rachunek bankowy:

 

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

PKO Bank Polski S.A.

82102052260000610204177895

 

 

Jednocześnie informujemy że:

zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zamiast oryginału dokumentu strona (osoba zainteresowana wpisem na listę) może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,

wymagane dokumenty strona składa osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (art. 75 § 2 w zw. z art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Po dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, wyda wnioskodawcy stosowne zaświadczenie o dokonanym wpisie.

 

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ - OCHRONA FIZYCZNA - WZÓR DO POBRANIA

 

Do pobrania:  "Lista lekarzy i psychologów z rejestru KWP we Wrocławiu”

1.OSOBY WPISANE NA LISTY KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ ,LUB OSOBY  UBIEGAJĄCE  SIĘ  O  TAKI WPIS, MOGĄ BYĆ BADANE PRZEZ LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA,  BADAŃ O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 229 par.  8  Ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974 r. - Kodeksu  Pracy ( DZ. U. 1998 r. nr 21,  poz. 94  z  późniejszymi  zmianami.).

2.PRZED  BADANIEM  PROSZĘ  ZAPYTAĆ  LEKARZA  CZY  MA  UPRAWNIENIA  Z  ZAKRESU  MEDYCYNY PRACY.
 

Telefony kontaktowe w zakładcekontakt ► postępowania administracyjne ► pracownicy ochrony  

 

 

2.WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

 

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:

1.  posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,        

     Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

     (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2.  ukończyła 18 lat;

3.  ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej

     postępowanie  karne o takie przestępstwo;

5.  posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta

     powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez

     Policję  informacji albo w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

     Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

     (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na

     terenie tych państw przez  organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu

     na miejsce zamieszkania tej osoby; spełnia wymogi, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 4, 6,

6.  posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza             uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § ustawy

     z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),

7.  posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej,          

     łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo

     została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o

     rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.),

 

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Osoby zainteresowane wpisem na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:

1.   pisemny wniosek o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

2.   dokument potwierdzający posiadane wykształcenie; co najmniej zawodowe techniczne o specjalności

      elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej, lub zaświadczenie potwierdzające

      ukończenie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego, lub zaświadczenie o przyuczeniu do zawodu na

      podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle ( Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz.979 z pózn.

      zmianami.),

3.   oświadczenie wnioskodawcy: (złożone osobiście w obecności pracownika "WPA" KWP we Wrocławiu)

a)   o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)   o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o

      takie przestępstwa,

4.   orzeczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia, 

5.   decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika zabezpieczenia technicznego, jeżeli taka

      decyzja była wydana,  

6.   oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia (według stawek

      określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn.

      zm.). 

7.   Opłatę skarbową należy dokonać na rachunek bankowy:

 

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław

PKO Bank Polski S.A.

82102052260000610204177895

 

Jednocześnie informujemy, że:

zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zamiast oryginału dokumentu strona (osoba zainteresowana wpisem na listę) może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,wymagane dokumenty strona składa osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (art. 75 § 2 w zw. z art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.).

 

Po dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, wyda wnioskodawcy stosowne zaświadczenie o dokonanym wpisie.

 

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ - ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE- WZÓR DO POBRANIA

 

 
1.OSOBY WPISANE NA LISTY KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO,LUB OSOBY  UBIEGAJĄCE  SIĘ  O  TAKI WPIS, MOGĄ BYĆ BADANE PRZEZ LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA,  BADAŃ O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 229 par.  8  Ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974 r. - Kodeksu  Pracy ( DZ. U. 1998 r. nr 21,  poz. 94  z  późniejszymi  zmianami.).
2.PRZED  BADANIEM  PROSZĘ  ZAPYTAĆ  LEKARZA  CZY  MA  UPRAWNIENIA  Z  ZAKRESU  MEDYCYNY PRACY.
 

Telefony kontaktowe w zakładcekontakt ► postępowania administracyjne ► pracownicy ochrony