Ta strona używa plików cookie!
close

Imprezy masowe

Data dodania: 30 lipca 2015 r.

Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy wymogów w zakresie bezpieczeństwa jej uczestników w czasie trwania imprezy, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. 

Impreza masowa, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, to impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa o określonej w ustawie liczbie miejsc udostępnionych przez organizatora.

Nie są imprezami masowymi, w rozumieniu ustawy, imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, a także imprezy organizowane w szkołach i placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym.

Przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie mają zastosowania do imprez masowych nieodpłatnych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: ministra obrony narodowej, ministra sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, spraw oświaty i wychowania, spraw szkolnictwa wyższego oraz spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej.

 

Obowiązki organizatora

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany:

  • wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
  • wystąpić z wnioskiem do właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego o wydanie przez nich opinii, które muszą być dołączone do wniosku o zezwolenie na imprezę.

Organizator imprezy masowej musi zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy.

 

Organizator imprezy masowej zapewnia:

  • spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego, sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
  • służbę porządkową i informacyjną odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną, wyraźnie wyróżniającą się elementami ubioru oraz powołuje kierownika do spraw bezpieczeństwa kierującego tymi służbami;
  • pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne;
  • drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
  • warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
  • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych;
  • wydzielone pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem.

Organizator imprezy masowej musi udostępnić uczestnikom imprezy masowej regulamin obiektu lub regulamin imprezy masowej.

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH